دردسر تازه دوچرخهسواري براي جذب مربي در بخش کوهستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

گرفتاريهاي فدراسیون دوچرخهسواري بــراي جذب مربــي خارجي در رشــتههاي مختلــف هــر روز بیشــتر ميشــود. بعد از نامشخص بودن وضعیت تیم ملي استقامت، فدراسیوننشــینها حاال از پایــان قرارداد با مربي خارجي مــاده کوهســتان ميگویند؛ اتفاقي که باعث شــده نامهاي دیگري براي هدایت مليپوشــان در این رشته سر زبانها بیفتد. محسن سلگي در این رابطه ميگوید: «دو سالي بود با «پریموث» قرارداد همکاري داشتیم که نتیجه آن کسب یک مقام سوم در آسیا بود. سطح دوچرخهسواري کوهستان ما در این چند سال پیشرفت قابل توجهي کرده اســت. اردوها و مســابقات منظمي داشتند و همین مســاله باعث توســعه این رشــته شــده بود. این مربي به خواســت خودش به کشورش بازگشــت و طي ایمیلي اعالم کرد شــرایط همکاري با تیم ملي کوهستان ایران را ندارد.»

مدیر تیمهاي ملي دوچرخهســواري کشــورمان در پاســخ به این ســوال که حقــوق این مربي توســط حامــي مالي پرداخــت ميشــد و از این بــه بعد قرار اســت هزینههاي اســتخدام مربي جدید بــه چه شــکلي پرداخــت شــود، ادامه ميدهد: «قرارداد این مربي تا ســال 95 برابر با توافقاتي که با حامي مالي شــده بود پرداخت شــده است اما از اوایل سال 69، هزینههــا را خودمــان پرداختیــم. با ایــن شــرایط پریموث رفــت و حاال کیوشي میورا، مربي ژاپني که قبال سابقه مربیگــري در تیم ملي کوهســتان ایران را داشــته، جزو گزینههاي اصلي ماست. بــا وي وارد مذاکره شــدهایم و اهداف و خواستههاي خود را به او اعالم کردهایم و منتظر هستیم پاسخ ما را بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.