اينها همهاش حرف است!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییــس فدراســیون بســکتبال ميگوید نامهاي زدهانــد تا اقداماتم را اعالم کنــم اما ابالغي بــراي رفتنم از فدراســیون نشده اســت. طي روزهاي گذشــته و با ابالغ ســازمان بازرســي و وزارت ورزش در مــورد پایــان کار مدیران بازنشسته، حرف و حدیثهایي هــم در مورد رفتن محمود مشــحون از فدراســیون بســکتبال مطرح شد. مشــحون مدت هاســت بازنشسته به حســاب ميآید و در دوره اخیر هم با مجــوز هیات دولت بــه کار خود ادامه ميدهد. مجــوزي که البتــه به گفته ســازمان بازرســي دیگر اعتبار ندارد! محمود مشحون در مورد اینکه اسبقیان گفته اســت مشــحون بازنشسته است و ســابقه ایثارگري هم نــدارد، اینطور اظهارنظر ميکنــد: «اینها همه حرف اســت و هیچ ابالغي براي من صورت نگرفته است. اگر ابالغي شود رفتن من به دو دقیقه هم نميکشد.» او در مورد اینکه آیا فشــاري براي کنار رفتن شما وجود دارد یا خیر، نیز توضیح ميدهد: «هیچ فشــاري روي من نیســت و هر کســي این مســائل را ميگوید دروغ ميگوید. فقط یک نامهاي به من زدند که شما اقداماتتان را به ما اعالم کنید. من چه اقدامي باید انجام دهم؟»

رییس فدراسیون بسکتبال در مورد اینکه نامه از ســوي وزارت ورزش بوده یا ســازمان بازرســي، نیز اینطور پاسخ ميدهــد: «فرقي نميکند هــر ارگاني؛ باالخــره یک نفر باید بــه من بگوید که بروم. اگــر بگویند همین فــردا ميروم. با خودم کیف هــم نميبرم که اگر یادم رفت برگردم و آن را بردارم.» مشــحون در مورد اینکه شنیده شده پس از ارسال نامه، وزیر ورزش شــما را خواسته است، نیــز ميگویــد: «چنین چیــزي صحت ندارد. مــن پیش هیچ کســي نميروم. 16 ســال اســت از این حرفها به من ميزنند.» پیش از این و در سال گذشته هم شنیده شد جانشین مشحون انتخاب شده. او در این باره نیز اینطور اظهارنظر ميکند: «اگر معرفي شــده است بگویید بیاید. من همیشــه تابع نظام جمهوري اسالمي ایران بوده و هستم. قوانین بسیار محترم اســت. من هــم زاده این قوانین هســتم و هر زماني رفتنــم به من ابالغ شود بالفاصله این کار را انجام ميدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.