آغاز اردوي جوانان گلبال در مسير پاراآسيايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحلــه هفتــم اردوي آمادگــي تیم گلبــال جوانان براي شــرکت در بازيهاي پاراآســیایي جوانان از دیــروز در مجموعه ورزشــي شهید هرندي تهران آغاز شد. این اردو که با حضور هشــت نفر از 23 آبان ماه در مســیر آماده ســازي کاروان ایران براي بازيهاي پاراآسیایي آغاز شده، تا 30 آبان مــاه ادامه دارد. محمد شــاهمحمدي، علي عليآبادي، نیما رســولي، اسماعیل توکلي، مهدي عباســي، علي اصغــر اکبري مقدم، ابراهیــم جنگجــو و علیرضــا پورناظمیان دعوت شدگان به اردو هستند که تمرینات خــود را تحت نظــر محمــد کرمکولیوند، سرمربي و محمود یوسفیان، مربي تیم ملي انجام ميدهند. کاوه عزیــزي نیز بهعنوان سرپرست در اردوها حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.