شطرنج، تيراندازی با کمان و بولينگ به امارات نمیرسند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سه رشته ورزشي به دلیل استقبال کم شــرکتکنندگان، از بازيهاي پاراآسیایي جوانــان در امارات حذف شــدند. معاون فني کمیته ملــي پارالمپیک در این رابطه ميگوید: «کمیتــه برگزار کننده بازيهاي پاراآســیایي اعالم کرده است که سه رشته شــطرنج، تیرانــدازي با کمــان و بولینگ به دلیل اســتقبال کم شــرکت کنندگان حذف شــد و بازيهاي ایــن دوره با هفت رشته ورزشي برگزار ميشود.» محمدرضا محمودخانــي ادامه ميدهد: «در رشــته تیراندازي با کمان از کشــور ما یک شرکت کننــده قرار بود حاضر شــود کــه محدثه کهنســال با توجه با کارنامه خوب ورزشي احتمــال زیادي براي کســب مــدال طال داشت و در رشته شطرنج قرار بود با ده نفر حاضر شــویم که به این ترتیب نميتوانند شــرکت کنند، همچنیــن کاروان ایران در رشــته بولینگ نمایندهاي براي شرکت در مســابقات معرفي نکرده بود. به این ترتیب بازيهاي پاراآسیایي امارات با شرایط جدید در هفت رشــته شــنا، دو و میداني، تنیس روي میــز، وزنهبــرداري، بوچیــا، گلبال و بدمینتون برگزار ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.