جدال صدرنشين با تيم بحران زده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته هفتم لیگ برتر والیبال امروز (چهارشــنبه) با برگزاري شش دیدار در شــهرهاي تهران، آمل، گنبــد، تبریز و ورامین برگزار ميشــود. در نخســتین دیــدار هفته از ســاعت 15 تیم پیکان تهران در خانه والیبال میزبان ســارویه ساري است. شاگردان پیمان اکبري که در هفتههاي اخیر نتایج خوبي گرفتهاند و در حال حاضــر در رده پنجم جدول قرار دارند، به مصاف سارویهاي ميروند که درگیر مشــکالت زیــادي از جمله مســائل مالي اســت و با دو برد و چهار باخت و کســب هفت امتیاز در رده نهم قرار دارد.

یک ســاعت بعد از ایــن بازي و از ســاعت 16 چهار دیدار به طور همزمان برگزار ميشــود کــه در مهمترین آنها شهرداري تبریز که تا این هفته شکستي را تجربه نکرده، به مصاف خاتم اردکان ميرود. شــاگردان عادل بناکار در شش هفته گذشــته پا به پاي بانک ســرمایه آمدهاند و تنها به دلیل اختالف امتیازي نســبت به ایــن تیــم در رده دوم قرار دارنــد و حاال بازي با اردکان برایشــان یــک فرصت اســت تا بتواننــد به روند شکست ناپذیري خود ادامه دهند. البته اردکانيهــا که هفته قبــل مغلوب کاله آمل شــدند، خیلي هم ناامید نیســتند و ميخواهند دوبــاره خود را احیا کنند اگرچه مقابل شهرداري تبریز کار سختي در پیش دارند.

در دیگــر دیــدار مهم هفتــه کاله مازندران در ســالن پیامبر اعظم (ص) میزبان شــهرداري ارومیه اســت. کاله در ایــن فصل با وجود یــک بازي کمتر عملکرد خوبي داشــته و بین چهار تیم بــاالي جدول اســت. شــاگردان بهروز عطایــي امیدوارند در دیــداري خانگي برابر تیــم قدرتمند شــهرداري ارومیه به پیروزي برســند تا جایگاهشان را در جدول از دست ندهند. شهرداري ارومیه هــم به لطف کادر فني و بازیکنان بومي به جز دو هفته نخست در سایر دیدارها عملکرد خیلي خوبي از خود نشان داده است.

در یکــي دیگــر از دیدارها که بین دو تیم پایتخت نشــین برگزار ميشود، تیم شــمس تهران در سالن فدراسیون والیبــال میزبان ســایپا تهران اســت. شــاگردان محمد وکیلي هــر چند در هفته گذشــته مغلوب پیکان شدند اما به نسبت شرایطشــان تا کنون عملکرد خوبي از خود به جا گذاشــتهاند و سن کمشــان نشــانهاي براي از پیش بازنده بودنشــان نیست. سایپا با سه برد و سه باخت 9 امتیازي است و در جایگاه هفتم قرار دارد و شــمس هم با دو برد و چهار باخت و کسب شــش امتیاز مکان دهم را در اختیــار دارد. بنابراین این دو تیم فاصله زیادي با هــم ندارند و در نتیجه بازيشان هم بازي نزدیکي خواهد بود.

در ادامــه رقابتهــاي ایــن هفته، شــهرداري ورامین رده ســومي هم در خانه میزبان رعد پدافند قعرنشین است. شــاگردان فرهاد نفرزاده هر چند فصل پر ســر و صدایي را پشت سر ميگذارند اما توانستهاند با وجود همه این حواشي خود را بهعنوان یک مدعي معرفي کنند. در ســوي دیگر رعد پدافند کاشــان به هیچ عنوان عملکرد خوبي نداشــته و تا هفته ششــم حتي موفق به کسب یک امتیاز هم نشده است بنابراین ميتوان از االن پیشبیني کرد که چه نتیجهاي در بازي این دو تیم رقم ميخورد.

در آخرین دیدار هفته هفتم هم از ساعت 17:30 بانک سرمایه صدرنشین لیــگ برتر، در گنبد بــه مصاف هاوش مــيرود؛ تیم بحــران زدهاي که در قعر جــدول ردهبندي قرار دارد. هر چند که این دیــدار بر روي کاغذ برتري بيچون و چراي تیم پایتخت نشــین را نشــان ميدهد اما بازي برابر والیبال دوســتان پرشــور گنبدي براي هر تیمي ســخت اســت و مصطفي کارخانه این را بهتر از هر کسي ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.