آواربرداري با مدال و آبــرو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

يكي آنجا آوار برميدارد و جان را نجات ميدهد و يكي هــم اينجا تالش ميكند باري از دوش بــردارد. دارد به هر دري ميزنــد كه پدر داغديده، دختر مادر مرده و مادري كه دلبندش را كفن كرده ديگر دغدغه نان و آب نداشــته باشد و از سرما نلرزد.

ماجرا ريشــه دارتــر از اين حرف هاســت. از تختي و يگانه جهان پهلوان ايران گرفته كه دســتش را براي گرفتن دســت زلزله زدگان بويين زهرا دراز كرد، تا گرو گذاشــتن مدالهاي بــا ارزش جهان و المپيك در اتفاقهاي مشــابه. از مــردان گودهاي زورخانه تــا ميدانهاي بزرگ و امروزي دنياي ورزش، هر گاه كه تلخي كام مردم را گرفته، ورزشيها شــهرت و محبوبيت را دستشان گرفتند تا بلكه كمك حالي باشند براي آنها كه زير آوار سختي و بال گرفتار شدند.

اين بار نوبت غرب ايران بود و لب مرز. كرمانشاه، سر پل ذهاب، قصر شــيرين و شهرها و روستاهايي كه شايد خيلي هايمان اسمش را هم نشنيده باشــيم. شامگاه يكشنبه بود كه زمين به بزرگي هفت ريشتر لرزيد تا هزاران ايراني خانه و كاشانه شــان را از كف بدهند. حاال ديگر كسي نيست كه از حال و روز آن مردم خبر نداشــته باشــد. همه از سرماي استخوان سوز كرمانشــاه خبر دارند. همه ميدانند كه براي ادامه حيات، لباس گرم و پتو الزم دارند و براي سرپناه چادر. همه شنيدهاند كه در سر پل ذهاب آب خوردن هم ديگر به سختي پيدا ميشود.

همــه ميدانيم و خيلي هايمان هم بــه تكاپو افتادهايم براي كمك. ورزشــيها هم مثل هميشــه يك گوشه كار را گرفتهاند. سمبل و الگويشان تختي است و در چنين مواقعي ناخــودآگاه ميدانند چه كنند. يكي مثل كيانوش رســتمي براي هموطنانش مدال المپيكش را ميگذارد وســط و بقيه هم از جيب و آبرويشان هزينه ميكنند.

كاش ميشــد باري از دلشان برداريم و كامي را شيرين كنيم اما با باليي كه نازل شده شيرين ترين شيرينيها زهر هالهل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.