جامعه ورزش امروز دور هم جمع ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قهرمانان و چهرههاي ورزشــي كشــور آماده جمع آوري كمكهاي مردمي براي هموطنان آسيب زده از زلزله غرب كشور شدند. چهرههاي ورزشي و قهرمانان كشور به همراه مديران ورزش و روساي فدراسيونها در كنار ساير اقشار جامعه ضمن ابراز همدردي با زلزله زدگان اســتانهاي غربي ايران، آمادگي خود را براي دريافت كمكهاي مردمي اعالم كردند. از اين رو جامعه ورزش امروز (چهارشنبه 24 آبان) در ورزشگاه شهيد شيرودي گرد هم ميآيند تا با كمكهاي مردمي مرهمي بر زخمهاي بازماندگان اين حادثه باشــند. ورزشكاران و چهرههاي صاحبنام ورزش ايران امروز از ساعت 9:30 صبح تا 15 در ورزشگاه شهيد شيرودي واقع در خيابان مفتح جنوبي منتظر دريافت كمكهاي مردمي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.