محمدحسن محبي: قلب ايران زخم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن ذاکری ‪Mohsen Zakeri‬

يكي از قهرمانان بنام ورزش كرمانشــاه محمد از حسن محبي است. كشــتيگير نامي دهه 60 و پهلوانان خوشنام ايران كه در دهه 70 سرمربيگري هم تيم ملي كشــتي آزاد را هم برعهده داشت. او اكنون ساكن كرمانشاه اســت و هنگام وقوع زلزله هم در كرمانشاه حضور داشت. با محمدحسن محبي هم تمــاس گرفتيم تا هم با او ابراز همدردي كنيم و اينكه بيشتر در جريان اوضاع و احوال اين شهر قرار بگيريم. آقاي محبي از كرمانشاه چه خبر؟ خيلي از لطف شما و همه مردم خوب ايران ممنون از هســتم. در اين چند روز همه جوياي احوال ما بودند و اين بابت خدا را شــكر ميكنم كه چنين مردم با محبتي در ايران داريم. كرمانشاه از مركز زلزله دور بود و به همين دليل اتفاق خاصي در كرمانشاه رخ نداد. اما از اين شــهر هم خبرهايي ميرســيد كه خرابيهايی رخ داده است؟ نه خوشــبختانه در داخل شــهر اتفاق خاصي رخ نداده اســت. البته مردم يك شــب را بيرون ماندند چون زلزلــه را احســاس كردند اما با اين حال خرابي در شــهر به نبود. حدود 140 كيلومتر با سرپل ذهاب فاصله داريم و همين دليل خيلي زلزله در كرمانشاه شديد نبود. از اتفاقاتي كه در شــهرهاي اطراف رخ داده با خبر هستيد؟ بله پيگير هســتيم. متاسفانه آسيبهاي زيادي به قصر شــيرين، داالهو و بخصوص سرپل وارد شده كه واقعا ناراحت كننده است. گوشــهاي از قلب پر مهر ايران زخم به برداشــته كه با حمايتها و كمكهاي همگان اين زخم زودي التيام پيدا ميكند. در مناطقي كه زلزله آمده حضور داشتيد؟ نه متاسفانه مادر بنده در بستر بيماري بودند و در اما واقع اين چنــد روز را مدام درگير وضعيت مادرم بودم همين امروز يا فردا به همراه دوستان خواهيم رفت. در جريان ميزان خرابيها قرار داريد؟ بله در روســتاهاي اطراف كرمانشــاه و بخصوص سرپل ذهاب خرابيهاي بسيار زيادي رخ داده و مشكالت زيادي به وجود آمده است. در جريان كمكهايي كه انجام شده قرار داريد كه مردم در چه وضعيتي قرار دارند؟ بله پيگير هستيم. خوشبختانه روز گذشته رييس

يكــي از معدود ورزشــكاراني كــه براي زلزلــه زدگان كرمانشــاه پيام تصويري فرســتاد و با آنهــا همدردي كرد، زهرا نعمتي بــود. كماندار المپيكــي و پارالمپيكي ايران كه حاال مانند المپيك پرچمدار شــده و اينبار پرچم حمايت و همدردي با هموطنانش را بر دست گرفته. او كه اهل كرمان اســت، در زلزله بم به خوبي اين فاجعه و بالي بزرگ را حس كرده و به هميــن دليل كلماتش از جايي ميآيد كه بيش از خيليهــاي ديگر رنگ واقعيت دارد. او در پيامي ويديويي كه متــن آن را در زير ميخوانيد، با يــادآوري حادثه تلخ بم، با مردم زلزله زده كرمانشــاه همــدردي ميكند و آرزو ميكند يك بار ديگر كرمانشاهي محكم و استوار را ببيند.

نعمتــي در پيام ويديويياش ميگويــد: «اين فاجعه را تســليت ميگويم و با مصدومان و داغديدهها ابراز همدردي ميكنم. آنهايي كه عزيزان و زندگيشــان را از دســت دادند و حاال در چادرها و يا بيمارســتانها بســترياند. ما در كنار شما هستيم و درد شــما را حس ميكنيم. ما هم مشابه اين اتفاق را در ســال 82 در كرمان تجربه كرديم و بســياري از همه چيزمان را از دست داديم. خيليها مجبور شدند از صفر شــروع كنند و هنوز درگير آن اتفاقاند. ما را همدرد خود و تمام مردم را شريك غمتان بدانيد. درست است كه نميتوانم به دليل شــرايطم آنجا باشم و به شما كمك كنم. با اين حال همه ما كمكهايمان را براي شــما ميفرستيم تا حداقل از شــما حمايت كنيم و منتظر روزي باشيم كه كرمانشاه مثل هميشه محكم و استوار روي پاهاي خودش بايستد.» در جمهــوری محترم هم به كرمانشــاه آمدند و از نزديك جريان مشكالت و مصائب مردم قرار گرفتند. در اين يكي دو روزي كــه از اين حادثه گذشــته كارهاي زيادي انجام شده اما بايد كارهاي بيشتري هم انجام بشود. ناراحتيها و نگرانيهاي زيادي وجود دارد كه كمكها به خوبي انجام نشده! ما ميدانيــم كه تنها نميمانيم. مــردم با محبت هم ايران قلبهايشــان با ما اســت و در ايــن چند روز خيليها كمكهاي خود را به كرمانشــاه رساندند. در خود شهر كرمانشــاه هم عزمي به راه افتاده تا همه كمكهاي خــود را به مردم برســانند. ضمن اينكــه دولت هم تمام ظرفيتهاي خودش را به كار گرفته تا به مردم كمك كند و نگران نيستيم. شايد يكي از نگرانيها ســاخته شدن دوباره كرمانشاه است! حتما ســاخته ميشود. همه با هم دست به دست هم ميدهيم و دوباره اين شــهر را ميسازيم. بعد از جنگ ما هم ســاختيم و حاال بعد از زلزله بهتر از قبل ميسازيم. اين اين احســاس را داريم كه همه در كنار ما هســتند و قوت قلب ما است. با توجه به اينكه از قهرمانان و پهلوانان خوشنام ايران هســتيد، ميخواســتم بدانم برنامهاي براي حمايت از مردم آسيب ديده داريد؟ بله ستادي را تشكيل داديم و در حال جمع آوري كمكهاي مردمي هستيم. ضمن اينكه با هياتهاي كشتي به سراســر كشور تماس خواهيم گرفت كه اگر میخواهند مردم زلزله زده كمك كنند با ما در ارتباط باشند. پهلوانان و قهرمانان كشتي هميشه در كارهاي خير پيشقدم بودهاند و اين بار هم تمام تالش خود را خواهند كرد. ظاهرا قرار اســت امروز هم تعــدادي از اين قهرمانان به كرمانشاه بيايند؟ پذيراي قدمهاي پر مهرشان هستيم. در اين چند روز تعداد زيادي از قهرمانان ابراز محبت داشــتند، از همه و ممنون هســتم. كشتي هم هميشــه به منش پهلوانان قهرمانانش افتخار كرده، از حمايتهاي اين عزيزان ممنون هستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.