دوست داشتم به هموطنان آسيب ديدهام كمك كنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كيانوش رستمي وزنهبردار طاليــي ايــران در بازيهــاي المپيك 2016 ريو و تنها مدال آور المپيكي غرب كشور، بعد از زلزله ويرانگر و غافلگيركننده كه جان بسياري از هماستانيهاي كردزبــان او و هموطنانمــان را گرفت و آســيبهاي بسيار جدي را به شــهرهاي مرزي در غــرب كشــور وارد كرد، ضمن اظهار همدردي با مردم آسيب ديده و خانوادههاي داغديده در اين حادثه تلخ و دردناك، مدال طالي المپيك خود را به حراج گذاشت تا از اين طريق به ياري هماستانيهاي آسيب ديدهاش بشتابد.

قهرمــان طاليي المپيك 2016 ريــو در مــورد حــراج مدال طالي المپيك خود براي كمك به زلزله زدگان كرمانشاه ميگويد: «اين ضايعه دردناك را به مردم ايــران خصوصا هم اســتانيهاي كردزبانم تسليت ميگويم و اميدوارم مســووالن و مردم كمــك كنند تا حداقل بازماندگان اين اتفاق در شرايط ايدهآلي قرار بگيرند.»

رســتمي ادامــه ميدهد: «من دوســت داشتم هرطوري كه ميشود به هموطنان آسيب ديدهام كمــك كنم، چرا كه ما ايرانيها پشــت هم هســتيم و از اين رو مدال طالي المپيكم را به حراج گذاشــتهام تا مبلغ حاصل از فروش آن را به زلزله زدگان كمك كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.