اميدوارم كرمانشاه مثل بعد از جنگ ساخته نشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

زلزله كرمانشاه باعث شده تا اين روزها همه نگاهها و توجهات به كرمانشــاه باشد. قهرمانان ورزش ايران هم در كنار ساير آحاد مردم نگران و پيگير حال و روز مردم زلزله زده هســتند. در اين بين ورزشكاراني كه اهل كرمانشاه هستند، نقش مهمتر و بيشــتري دارنــد. كوروش باقري يكي از همين ورزشكاران بنام ورزش ايران است كه موفقيتهاي زيــادي را در عرصه مربيگري براي وزنهبرداري ايران كسب كرد و حاال نگران همشــهريهاي خود در كرمانشــاه است كه در اين زلزله آســيب ديده اند: «بسيار اتفاق تاسف برانگيزي اســت. اميدوارم هيچ جاي ايران ديگر شــاهد اين اتفاق تلخ نباشــد. اينكه خانوادهاي تمــام اعضاي آن در كنار هــم بودند اما در يك لحظه همــه چيز به هم ميريــزد، اتفاق تلخ و ناگواري اســت. اميدوارم بــا تالشهاي مردم و مســووالن حداقل اين دردها و ناراحتيها كمتر شود.»

كوروش باقري به واسطه كرمانشاهي بودن و داشتن قوم و خويش در اين شهر بيش از ساير مردم پيگير اخبار كرمانشاه است: «من در شهر كرمانشــاه قوم و خويش زياد دارم. تقريبا تمام خانواده من در شــهر كرمانشاه هستند اما زلزله در اين شهر فقط در حد شكسته شدن شيشهها بوده و آســيب ديگري نبوده امــا با اين حال ما مردم روستاها و شــهرهاي اطراف را هم قوم و خويش و خانواده خــود ميدانيم. واقعا براي ما فرقي ندارد. االن دلهاي مــا در پيش يكديگر اســت و از اينكه اين همه دچار خرابي و سختي شدهاند واقعا ناراحت هستيم.»

مشــكالت مردم زلزله زده االن به دغدغه بســياري از مردم تبديل شــده و مردم مصيبت زده چشــم انتظار مردم هســتند: «در اين چند روز خيلــي از مــردم رفتهاند و بــه مردمي كه آســيب ديدهاند ســر زدهاند. از دكتــر روحاني رييس جمهوری محترم هم كه در اين روزها به كرمانشاه سفر كردهاند، تشكر ميكنم.»

تالشهــاي قهرمانان ورزش ايــران براي كمــك كردن به مردم زلزله زده، كوروش باقري را هم تحت تاثير قرار داده اســت: «بسيار از كار علي دايي اسطوره ورزش ايران خوشحال شدم. او نشــان داده كه واقعا قهرمان بزرگي اســت و هميشــه هم در اين كارها پيش قدم بوده است. خوشبختانه در ايران مردم در لحظات سخت در كنار هم هســتند و از اين بابت بسيار خوشحالم كه ميبينم همه تالش ميكنند.»

كيانوش رستمي كه روزي شاگرد كوروش باقري بود اعالم كرد مدال طالي المپيكش را به نفع مردم به فروش ميگذارد: «اين كار كيانوش بزرگ است. او نشان داد كه در كنار مردم است و اين مدالها در كنار مصيبتي كه مردم ديدهاند برايش ارزشي ندارد. او به كوچك و بزرگ درس داد و كارش آموزنده است.»

سرمربي سابق تيم ملي وزنهبرداري با اشاره به وضعيت موجود در كرمانشــاه و مشكالتي كه اين شــهر در گذشته داشــت، خواهان ساخته شدن دوباره كرمانشاه شــد: «از جنگ بيش از 30 سال ميگذرد. كرمانشــاه نخستين شهري بود كه به آن حمله شــد و نخستين شهري هم كه بالفاصله سقوط كرد قصر شيرين بود. در اين سي سال كارهاي زيادي انجام شد اما اينكه آمار بيكاري در اين شهر بيشــتر از همه جاي ايران اســت، نشــان ميدهد كه در اين شهر خيلي از كارها هم انجام نشده است.»

باقري با انتقاد از نگاه دولتهاي گذشته به شهر كرمانشاه خواهان توجه جدي به اين شهر شد: «كرمانشاه ظرفيت خوبي دارد اما دولتهاي گذشته در توجه به شهرهاي مرزي در حد شعار عمل كردهاند. بايد سياســت شعار كنار گذاشته شــود و نگاه جدي و واقعي به مردم اين شــهر شــود. شــايد اگر بعد از جنگ به اين شهرهاي مرزي توجه ميشد االن ميزان خسارتها بسيار كمتر ميشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.