اشتباهات ونتورا و ذخيره ناچيز بازیکن بالي جان آتـــزوري

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - مارك اوگدن ‪Mark Ogden‬

شايد از قبل رخ دادن چنين اتفاقي براي ايتاليا مقدر شــده بود. حذفهاي پيدرپي در مراحــل گروهــي جامهاي جهانــي 2010 و 2014 و روي كار آمدن سرمربي كه بزرگترين افتخارش در 41 سال دوران مربيگرياش آوردن تيمش از ســري C به سري B در سال 1996 بوده، عاليمي بودند كه هشــدار چنين روزي را ميدادنــد اما برگزاري يك جــام جهاني بدون ايتاليايي كه 4 بار قهرمان اين رقابتها و دو بار هم نايب قهرمانش شــده است، هنوز هم مثل يك شوك اســت. اين يكي از آن واقعيتهايي است كه هفتهها و ماهها طول خواهد كشيد تا قابل پذيرش شود. نرسيدن هلند به جام جهاني 2018 هم بــراي رمانتيكهــاي فوتبالي يك ضربه احساســي بزرگ بود. بعدش هم آمريكا نتوانســت از كونــكاكاف صعود كنــد و مردان بــروس آرهنا در منطقهاي كه رقابت هميشــه ميان آنها و مكزيك بود، مغلوب تيمهايي مانند پاناما، كاستاريكا و هندوراس شدند. شيلي هم كه بعد از دو قهرمانــي متوالي در كوپا آمريكا نتوانســت به جام جهاني راه پيــدا كند ديگر غايب بزرگي است كه ميتوان به آن اشاره كرد. قهرمان آفريقا؛ كامرون را هم بايد به فهرســت اين تيمها اضافــه كرد، همينطور قهرمان دوره قبلي جام ملتها؛ ساحل عاج. با اين حال وقتي صحبت از ابر قدرتهاي فوتبالي كه نتوانستهاند بــه جام جهاني 2018 راه پيــدا كنند به ميان آيــد، هيچ كس نميتواند ادعا كند كه از ايتاليا بزرگتر است و وقتي كه جام جهاني تمام شده باشــد، تمام توجهات دوباره بــه رم، ميالن و تورين معطوف خواهد شــد تــا از اين بابت كه ناكامي آتزوري در صعود بــه تورنمنتي بزرگ دوباره هرگز تكرار نخواهد شد، اطمينان حاصل شــود. 60 ســال از آخرين باري كه ايتاليا در رسيدن به جام جهاني ناكام ميماند گذشته اما اين اتفاق با ناكامي آتزوري براي به ثمر رساندن حتي يك گل در مجموع دو بازياش برابر سوئد در پليآف تكرار شد. بله در ايتاليا خيليها اين ناكامي را به همگروه شدن كشورشان با اسپانيا در حالي كه تيمهايي مانند ســوييس، بلژيك و انگليس در گروههاي آســانتر قرار گرفتند و راهشــان براي صعود به جام جهاني هموار شد ربط ميدهند اما در قرعهكشي شانس حرف اول را ميزند و سرنوشت ايتاليا در دستان خودش بــود و در ســقوطش هم خــودش مقصر بود. رييس فدراســيون فوتبال ايتاليــا قبل از بازي گفت اگر تيم ملي كشورش به جام جهاني نرود چيزي شبيه آخرالزمان فرا ميرسد اما حاال اين اتفاق رخ داده است و شــايد انتصاب جامپيرو ونتورا بهعنوان جانشــين آنتونيو كونته بعد از يورو 2016 اين فرآيند را سرعت بخشيد. براي كشوري كه هر چه كم داشته باشد، سرمربيان كاركشــته و ماهر كم ندارد، انتصاب ونتورا يك تصميم عجيب بود.

در سن 67 ســالگي، ونتورا بعد از 5 سال هدايت تورينو ســرمربي تيم ملي ايتاليا شــد چون با ثبات بخشــيدن به تورينو و بردن اين تيم به ليگ اروپا توانســته بود نظر مســووالن فدراســيون را جلــب كنــد. ونتــورا اما هيچ افتخار بزرگي كســب نكرده بــود كه انتصابش را بهعنــوان يك گزينه شايســته براي هدايت آتزوري توجيــه كند بخصــوص در جايي كه گزينههايي مانند كارلو آنچلوتي، كلوديو رانيري و روبرتو مانچينــي كه خودش با زبان بيزباني گفته بود دوست دارد ســرمربي آتزوري شود، حضور داشــتند. با اين حال هــر توجيهي كه سپردن سكان هدايت تيم ملي به ونتورا داشت، انتصاب او فاجعهآميز بود و فاجعهآميزتر به نظر ميرسيد زماني كه به انتخاب مهرههاي تركيب اصلــياش و تاكتيكهاي او نــگاه كنيم كه نه تنها صداي هواداران بلكه صداي بازيكنانش را هــم درآورد و بارزترينش هم در همين پليآف بود كه با وجود شكســت يك بر صفر در بازي رفت در خانه ســوئد و غيبــت ماركو وراتي به دليل محروميت، او سه مهره هجومياش، اندرهآ بلووتي، استفان الشعراوي و لورنزو اينسينيه را روي نيمكت نشاند، سه بازيكني كه حداقل دو نفرشــان در اين فصل فوقالعاده كار كردهاند. سوت پايان بازي برگشت در سنسيرو بدترين صدايــي بود كه در 60 ســال اخيــر به گوش هواداران آتزوري رســيد اما مطمئنا اين سوت آغاز برنامههايي خواهد بود تا فاجعهاي كه براي دومين تيم پرافتخار جام جهاني رخ داد دوباره هرگز تكرار نشود. منبع: سایت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.