ونتورا: عذرخواهي ميكنم به خاطر نتيجه، نه بازي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جام پيــرو ونتورا مربــي تيم ملي ايتاليا از ســمت خود اســتعفا نكرد اما از هموطنانــش بــه خاطــر راه نيافتن ايــن تيم به جــام جهانــي عذرخواهي كرد: «من اســتعفا نكردهام چون هنوز بــا رييس فدراســيون فوتبــال ايتاليا، كارلــو تاوكيو صحبت نكردهام. من واقعا معذرت ميخواهم البته به خاطر نتيجه نــه بازي چون ما براي بــردن اين بازي تمام تالشــمان را كرديم. از نظر ورزشي نتيجه وحشــتناكي اســت، از جمعيت حاضر در سنســيرو براي حمايت تيم تا آخر مسابقه متشــكرم. من سالهاي زيادي در فوتبال بــودهام و ميدانم چه اوضاعي حاكم اســت. اينكــه ما لياقت صعــود به جام جهاني را داشــتيم، االن ديگر اهميتي ندارد.»

ايــن مربي 69 ســاله ادامــه داد: «افتخار ميكنم كه جزيــي از اين تيم بودم و با اين قهرمانان بزرگ كار كردم. ميدانستيم چند نفر از بازيكنان قديمي خداحافظي ميكنند. بوفون، بارتزالي و دروسي از تيم ملي كنار ميروند.

هدف ما جــام جهاني بــود. همه ميخواســتند به جام جهانــي بروند از جمله خود من. ياس و نااميدي را شخصا به بازيكنان انتقال دادهام.»

او تا سال 2020 قرارداد دارد و در پاسخ به اين سوال كه آيا ادامه ميدهد و نســل جديــدي را ميســازد، گفت: «فكر نميكنم االن موقع مناسبي براي صحبت در اين زمينه باشد. من مذاكره ميكنم و هم گوش ميدهم و هم حرف ميزنم. هرچــه حاصل مذاكره باشــد، پذيرفته ميشود.»

از او سوال شد كجاي كار تيم ملي ايتاليا در مرحله مقدماتي اشتباه بود كه اينطور پاسخ داد: «ما از ابتدا ميدانستيم پشت سر اسپانيا دوم ميشويم. بزرگترين اشتباه ما اين بود كه تا قبل از بازي رفت با سوئد انتظارات را از خودمان بي جهت باال برديم. حقيقت اين است كه ما حتي گل نخورديــم و تنها گل اين دو بازي با يك تغيير مسير به دست آمد. همين.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.