فوتبال ايتاليا دريايي از تغييرات ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جورجو كيهليني مدافــع مياني تيم ملي فوتبال ايتاليا پس از تســاوي خانگي مقابل ســوئد در دور برگشــت پليآف و ناكامي تيم ملي كشــورش براي صعود به جام جهاني 2018 با آتزوري خداحافظي و اعتراف كــرد كه براي توجيــه ناكامي آتزوري در رســيدن به جام جهاني، دنبال بهانه نميگردد.

او به شــبكه راي اسپورت گفت: «در نهايت من فكــر ميكنم حقمان بود. من براي توجيه ناكاميمان، بدشانسي يا داور را بهانه نميكنم. به ســوئد بابت صعودش تبريــك ميگوييــم. ما هر چــه در توان داشتيم گذاشــتيم اما ظاهرا باز هم كافي نبــوده اســت و حق حريف بــراي صعود بيشــتر از ما بود. ما واقعا به تمام آنچه در تيم ملي داشــتهايم افتخار ميكنيم و به همين دليل از نگرفتن نتيجه الزم بيشتر ضربــه خورديم. بازيكنان جــوان فراواني داريم كه در چند سال آينده به اين ميزان از عشق و حمايت نياز دارند. راهي طوالني در پيش اســت و بعد از سقوط اينچنيني كارهاي زيادي بايد انجام شود.»

مدافع مياني يوونتوس افزود: «ايتاليا بايد دوبــاره كارش را با ماركــو وراتي و بســياري ديگر از بازيكنانــي كه در دهه 90 به دنيا آمدهاند از ســر بگيرد، كساني كه براي يــوروي بعدي پختــه خواهند شــد. اطمينان دارم عملكردي كه ايتاليا امشــب ارائه كرد ميتواند بســتري براي شكلگيري ساختاري تازه در آينده باشد. اين ناكامــي ميتواند دليلــي براي يك شروع تازه باشد. در فوتبال ايتاليا دريايي از تغييرات الزم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.