اندرسون: بهتر است درباره بازیکنان فعليمان حرف بزنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يان اندرسون، سرمربي اسكاتلند پس از تســاوي بدون گل شاگردانش در بازي برگشتشــان برابر ايتاليا در پليآف جــام جهاني 2018 كه حكم صعود شــاگردان او بــه مرحله نهايي رقابتها را صادر كرد، با سوالي درباره احتمال بازگشت زالتان ابراهيموويچ، كاپيتان سابق ســوئديها به تركيب ايــن تيم مواجه شــد و البته واكنش چندان خوبي به آن نشان نداد.

ابراهيموويچ 36 ســاله، تابستان سال گذشــته پس از رقابتهاي يورو 2016 به دوران بازيگري خود در رده ملي پايان داد اما حاال با صعود سوئد به جام جهاني شايعاتي درباره احتمال بازگشت او شكل گرفته است.

اندرســون در پاســخ به ســوال خبرنگاري كه از او پرســيد آيا ممكن است زالتان به تيم ملي سوئد برگردد، گفــت: «ايــن بــاور نكردني اســت. ابراهيموويچ تنها يك سال و نيم است كه با تيم ملي سوئد خداحافظي كرده است و ما هنوز داريم دربارهاش حرف ميزنيم. فكر ميكنم كه ما بايد درباره بازيكنان بزرگي كــه االن در تيممان داريم صحبت كنيم.

چيزي كه مــن ميخواهم بگويم اين است كه اين موفقيت نشاندهنده آن اســت كه كار گروهــي ما چقدر پيشــرفت كرده اســت و اين همان چيزي بــود كه در هــر دو بازيمان در پليآف نشــان داديم. ما امشــب قهرمانان زيادي در تيممان داريم. من كمي احساســاتي شدهام اما مسلما از نتيجه راضيام.

با توجه بــه اينكه زالتان تصميم گرفتــه از فوتبال ملــي كنارهگيري كند و او قهرمان بزرگي است، ما بايد خودمان را به شــيوه ديگري از بازي تطبيق ميداديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.