آلوز: ژسوس مانند رونالدو است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دني آلوز گفته كه گابريل ژسوس، مهاجم منچسترسيتي به اندازه رونالدو نازاريو خوب است.

اين مدافع كناري گفته ژســوس 02ســاله همــان ارادهاي را دارد كــه رونالدو، همبازي ســابق او در تيم ملي برزيل داشــت. رونالدو را بهعنوان يكي از بهترين مهاجمان تاريخ ميشناسند. آلوز پنج ســال با او در برزيل همبازي بود تا اينكه اين بازيكن در سال 2011 از فوتبال ملي كنارهگيري كرد.

ژســوس در 16 بــازي بــراي منچسترسيتي در اين فصل 9 گل زده و اغلب باعث شــده ســرخيو آگوئرو از تركيب اصلي دور بماند. آلوز ميگويد: «او دارد كاري را انجــام ميدهــد كه عاشقش اســت. وقتي گفتم او رونالدو جديد است اصال شوخي نميكردم. آنها انگيزه يكساني دارند. او همين حاال هم بازيكني عالي است و حتي بهتر از اين هم خواهد شد.»

رونالــدو تنها 21 ســال داشــت كه ســتاره جام جهاني 1998 شــد و بهعنوان بهترين بازيكــن جام انتخاب شد. ژســوس هم پيش از جام جهاني ،2018 به 12سالگي ميرسد و يكي از بختهاي اصلي كسب كفش طال است.

تيتــه، مربــي برزيل گفتــه بايد مربيان پالميراس، تيم ســابق ژسوس را ستود. ســيتي او را 17 ماه پيش به قيمــت 27 ميليون پونــد از پالميراس خريد و اكنون قيمت او بســيار بيشتر از اين شده است.

تيتــه ميگويد: «ســيتي تيمي است كه او را خريد و بايد از پالميراس و مربيانش بســيار راضي باشد كه اين بازيكــن را تا چنين ســطحي پرورش دادهانــد. مــن گفتهام كــه او ظرفيت ذهني بااليــي دارد و مهارتهايش هم زياد است. او براي جا افتادن در سيتي بــه زمان زيــادي نياز نداشــت و دارد نشان ميدهد سطح خيلي خوبي دارد. گابريل به فضاها حمله ميكند و به تيم عمق ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.