بوفون: زمان هميشه بي رحم بوده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جانلوييجي بوفون به دوران 20 ســاله حضــورش در تيم ملي ايتاليا با چشــماني اشكبار پايان داد و بعد از آنكه تيم كشورش براي نخستين بار بعد از 60 سال حضور در جام جهاني را از دست داد، به غمانگيزترين شكل ممكن از فوتبال ملي كناره گرفت.

اين دروازهبان 39 ساله كه بعد از 175 بازي و قهرماني جــام جهاني 2006 با تيم ملي خداحافظي كرد، گفت: «خيلي ناراحت كننده اســت كه آخرين بازي من همزمان شد با حذف ما از جام جهاني. اين تنها تاسف من اســت چون زمان ميگذرد و هميشــه بيرحميهاي خودش را داشته. متاسفم كه اينطور تمام شــد. تيم ملي را براي بازيكنان بااســتعدادي تــرك ميكنم مثــل جيجي دونارومــا و ماتيا پرين كــه ميتوانند آينده اين تيم را بســازند. ما هميشــه راهي براي بازگشت به قدرت پيدا ميكنيم.»

بوفون در ســال 1997 وقتي كه آخرين بار كار صعود ايتاليا به جام جهاني به پليآف كشيد، نخستين بازي ملي كامل خود را انجام داد؛ آن بار البته ايتاليا توانست در مجموع دو ديدار 2 بر يك روسيه را شكست دهد.

دوران فوتبال ملــي مدافعاني كه يك دهــه مقابل بوفون بازي كردند نيز به ســر آمــد و آنها هم بــا تيم ملــي وداع كردند: «ميخواهــم از جورجو كيهلينــي، آندرهآ بارتزالــي و لئونــاردو بونوچي كه ســالها كنارشان بودم، تشــكر كنم. ورزش به شما ياد ميدهد بهعنوان يك تيم ببريد و ببازيد و در غم و شادي شريك باشيد. مربي تيم به اندازه ما مقصر است.» ايتاليا كه ســابقه چهــار قهرماني جهان را دارد، در ســال 1958 كه سوئد ميزبان مسابقات بود هم نتوانست به جام جهاني برود؛ اين تيم در نخســتين جام جهاني در سال 1930 هم حضور نداشت.

بوفون ادامــه داد: «نه فقط بــراي خودم بلكه براي همه ناراحتم. ما پليآف را دســت كم نگرفتيم، هر كســي كه در اين بازيها شركت ميكند، ميداند جبران يك گل مقابل تيمي مثل سوئد چقدر سخت است. ما در استفاده از توانايي هايمان موفق نبوديم و انرژي و قدرت الزم براي زدن گل را نداشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.