نگراني قدي پرو مقابل نيوزيلند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريــس وود مهاجــم بلندقامت تيم ملي نيوزيلند قرار است در بازي حساس بامداد فردا مقابل پرو كــه تعيينكننده آخرين تيم حاضر در جام جهاني روسيه خواهد بود، از ابتدا در تركيب باشد و تيم ميزبــان نگران قد بلنــد حريف در همه جاي زمين است.

پنج مدافع نيوزيلند كه در تســاوي بدون گل شــنبه شــب در تركيب اصلي بودنــد به طــور متوســط 1/84 متر قد داشــتند در حالي كه چهــار پرويي كه مقابــل آنها قــرار گرفته بودنــد به طور ميانگين 10 سانتيمتر كوتاهتر بودند.

جفرسون فارفان مهاجم پرو ميگويد: «واقعيت اين است كه اين بازي به اندازه ديدار در نيوزيلند سخت و پيچيده خواهد بود چون آســان نيست مقابل كساني در دفاع بازي كني كه مثل ديوار هستند.»

پرو در بازي رفت هــم با آمدن وود 1/91 متري در 15 دقيقه آخر مسابقه با مشكالت زيادي مواجه شد.

فارفــان كــه 1/78 متر قــد دارد و بــراي لكوموتيو مســكو بــازي ميكند، ادامــه داد: «آنها در ليما با آمادگي كامل بازي ميكنند اما ما هم بايد ســعي كنيم به دفاعشــان نفوذ كنيــم از هر راهي كه ميتوانيم. آسان نيست اما ما براي رسيدن بــه اين مرحله تالش زيــادي كردهايم و حــاال نميتوانيم راحت از ســهميه جام جهاني بگذريم.»

نيوزيلند انتظار دارد وود كه به دليل مصدوميت همسترينگ مجبور شد نقش محــدودي را در بازي ولينگتون داشــته باشد، اين بار از ابتدا به ميدان برود.

پرو، پائولو گررو مهاجم محروم خود را در اختيار ندارد؛ اين تيم از سال 1982 به جام جهاني نرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.