كاناوارو: موميایيها، دست از سر فوتبال ایتاليا بردارید

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پائولــو كانــاوارو مدافع ساســولو و بــرادر فابيــو، كاپيتان ســابق تيم ملي فوتبــال ايتاليــا پس از ناكامــي آتزوري در صعــود بــه جام جهانــي 2018 پس از 60 ســال، در صفحه اينســتاگرامش پســتي احساســي و طعنهآميز گذاشت. او نوشــت: «بچهها، ما امروز جام جهاني را از دســت نداديم. ما 15 سال پيش آن را از دست داديم زماني كه به لطف ورود پولهاي هنگفت به دنياي فوتبال، ايتاليا از هر گوشــه از دنيا بازيكناني را آورديم كه به شــيوهاي غيرمنصفانه فرصتهايي كه حق بازيكنان خودمان بود بدزند. ما به لطف مربيان ايتالياييمان به آنها افتخار و شــهرت داديم، مربياني كه هنوز در دنيا بهترين هستند. من فقط اميدوارم كه اين ضربه سخت سرانجام بتواند منجر به يك اصالحات اساسي براي فوتبال ما باشد.»

كانــاوارو با انتقــاد از عملكرد كارلو تاوكيــو، رييس 74 ســاله فدراســيون فوتبــال و جامپيرو ونتورا ســرمربي 69 ســاله تيم ملي ايتاليا ادامه داد: «بايد با مومياييهايي كه فوتبال ايتاليا را كنترل ميكننــد خداحافظي و فضا را براي ورود جوانترها خالي كنيم. از مسير لعنتي ما كنار برويد... تشكر ميكنم. زنده باد بوفون بزرگ كــه فرصت تبديل شــدن به تنها بازيكن حاضر در 6 جامجهاني را از دست داد و با وجود اين ناكامي مقابل دوربينها رفــت. اميدوارم اشــكهاي تــو آخرين اشــكهايي باشــد كه به پاي فوتبالمان ريخته ميشــود!!! بايد از ايتالياي جواني كه خواهد آمد حمايت كنيم!!! بايد همان ايتاليايي باشيد كه همه دنيا به آن غبطه ميخورد! متأسفانه چنين اتفاقي بايد رخ ميداد تا از خواب غفلت بيدار شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.