هواپيماي بدون سرنشين بر فراز تمرين هندوراس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پيش از ديدار اســتراليا و هندوراس، يك پهپاد در آسمان تمرين هندوراسيها بــه پــرواز درآمــد و بــه ايــن ترتيب، آنهــا اســتراليا را متهــم به جاسوســي از تمريناتشــان كردنــد. در پســتي كه هندوراسيها منتشــر كردهاند ويديو اين پهپاد به اشــتراك گذاشته شده و زير آن نوشته شــده: «استراليا با پهپاد از تمرين هندوراس جاسوســي ميكند. اين باعث عصبانيت تيم هندوراس شده است.»

پس از بازرســيها، مشخص شد اين پهپاد متعلــق به كودكاني بــوده كه در پارك مجاور بازي ميكردهاند. با اين حال خورخه لوييس پينتــو، مربي هندوراس گفته: «ايــن حادثه براي چنين كشــور پيشرفتهاي مايه شرمساري است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.