ديفرانچسکو: انگيزههاي رم سقف ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوزهبيو ديفرانچســكو بــي صبرانه منتظر نخســتين تجربه مربيگري در شهرآورد پايتخت ايتاليا اســت و تاكيد ميكند هيــچ محدوديتي براي انگيزههاي رم ايجاد نميكند. جالوروسي در آستانه بازي شنبه با التزيو با يك امتياز اختالف نسبت به اين تيم در رده پنجم سري A قرار دارد در حالي كه هر دو يك بازي كمتر از سه تيم اول جدول انجام دادهاند. ديفرانچسكو گفت: «رم در مسير پيشرفت است، حيف شد كه مجبور شديم به خاطر بازيهاي ملي روند خود را متوقف كنيم اما اميدواريــم از همان جايي كه كار خود را رها كرديــم، ادامه دهيم. بــا بازيكناني كه در اختيار داشــتيم تمرين كرديم، عدهاي از ما جدا شدهاند اما در عين حال مايه افتخار است كه بازيكنان ما در تيمهاي ملي مختلف حضور دارند.»

او بهعنــوان بازيكــن رم در «دربــي دال كاپيتاله» شــركت كرده اما نه در كسوت مربي: «قبل از نخستين شــهرآورد مقابل هواداران رم رفتم، هرگــز پيش از آن اتفــاق نيفتاده بود كه قبل از يك مسابقه پاهايم بلرزد. حس منحصر به فــردي دارد و اين بازي با بقيه فرق ميكند. اين بــار بازي بين دو تيم باالي جدولي اســت، واقعا بايد به ســيمونه اينتزاگي تبريك گفت به خاطر كار فوقالعــادهاي كه در التزيو كــرده. ما براي اهداف خود سقف قايل نميشويم، راهي طوالني در پيش اســت و مدتي طول ميكشــد تا تيم با فلسفه جديد منطبق شــود. در كورس قهرماني، اگرچه ناپولي مربي و ســاختار خيلي خوبي دارد امــا از نظر من همچنان يوونتــوس از همه بهتر اســت.» رم نگرانيهاي زيادي دربــاره بازيكنان مصــدوم خــود دارد و راجا نايينگــوالن مجبور شــده زودتر از اردوي تيم ملــي بلژيك برگردد چون مشــكل عضالني پيدا كرده: «تا دقيقه آخر اين ترديد را داريم و فهرســت بازيكنان اصلي و نيمكت نشين را جمعه اعالم ميكنيم. حيف شد، چون در مسير خوبي قرار داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.