دروسي: رختكن مثل تشييع جنازه بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دانيله دروســي هــم بعد از ايــن بازي از فوتبال ملي خداحافظي كــرد: «دوران تاريكي براي فوتبال ما است، خيلي تاريك براي بعضي از ما كه در اين دو ســال تيم را همراهي كردند. ما دوباره شــروع ميكنيم همانطور كه قبال هم بعد از نااميديها اين كار را كرديم. حاال نســل بعدي كار خودش را شــروع ميكند. در رختكن فضاي تشييع جنازه حاكم بود هرچند هيچ كس نمرده است.»

دوربينهاي تلويزيوني تصوير او را گرفتند هنگامي كه كادر فني خواســت خودش را گرم كند، فرياد ميزد به جاي من لورنزو اينسينيه را بفرستيد: «ما سه نفره خودمان را گرم ميكرديم و بعد از پنج دقيقه سه نفر ديگر ميآمدند. ديدم وقت دارد تمام ميشــود و بايد گل بزنيم، بهتر است مهاجم به زمين برود. نميخواستم دخالت كنم بنابر اين عذر ميخواهم اگر به كسي توهين شده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.