اتلتيكو خواهان اوزيل

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اتلتيكــو مادرید با مســعود اوزیل تماس گرفته و به او پيشنهاد داده به اسپانيا برگردد.

آرســنال سرســختانه به دنبال فروش این هافبك اســت كه تابســتان آینده بازیكن آزاد خواهد شد. او تاكنون تمایلي به تمدید قراردادش نشان نداده است. آرســن ونگر، مربي توپچيها مرتبا ميگوید مشكلي درباره قرارداد بازیكنانش وجود ندارد اما احتماال نگران اوزیل و الكسيس سانچس است كه در پایان فصل ميتوانند آزادانه ایــن تيم را ترك كنند. این در حالي اســت كه این دو نفر روي هم دســت كــم 100 ميليون پوند قيمت دارند. بازگشــت به پایتخت اسپانيا براي اوزیل جذاب خواهد بود. او سه فصل را در رئال مادرید گذراند و ســپس در سال 2013 به شمال لندن رفت. دیگو سيمئونه، مربي اتلتيكو ميخواهد از اوضاع آرســنال نهایت بهره را ببرد و به اوزیل پيشــنهاد دســتمزد 002هزار پوند در هفتــه را بدهد. همچنين بــا توجه به اینكه او بازیكن آزاد اســت، ســران اتلتيكــو احتماال مبلغي هم در هنگام قرارداد به خود این بازیكن ميپردازند. اوزیل و مشاورانش به آرسنال اعالم كردهاند كه براي امضاي قرارداد جدید، دستمزد 033هزار پوند در هفته ميخواهند. بعيد اســت باشگاهي در اروپا چنين مبلغي را به این بازیكن بدهد و او اگــر بهصورت جــدي ميخواهد در آرســنال بماند یا به باشــگاه دیگري برود، باید از خواستهاش كوتاه بياید. اوزیل شاید جانشين ســائول نيگوئس شود كه احتماال در تابستان به منچستریونایتد ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.