رييس تورينو: با پرس درباره مبلغ فسخ قرارداد بلوتي صحبت كردم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - تام بادل ‪Tom Bodell‬

روبــن لوفتوس-چيــك در هفتــه مسابقات ملی شــهرت زیادی به دست آورد و در بــازي انگليــس مقابل آلمان، اگرچه اولين بازي ملياش را تجربه كرد اما بهترین بازیكن ميدان لقب گرفت.

این بازیكن 12ســاله هــم یكي از آنهایي اســت كه چلسي را ترك كردند تــا بتوانند در جــاي دیگــري به طور مرتب بــازي كنند. او براي یك فصل به كریســتال پاالس قرض داده شده است. با وجود عملكــرد ضعيف پاالس در این فصــل، لوفتوس-چيك بــا تمجيدهاي فراوانــي روبــهرو شــده و در نهایت به تيم ملي دعوت شــده است. این هافبك قدرتمند تنها بازیكني نيســت كه پس از جدایي از چلســي ميدرخشــد. او در هشتســالگي به این تيم پيوست و در فصل 2014-15 اولين بازياش را تجربه كرد و احتماال در پایان فصل به این تيم بازخواهد گشــت اما پنج بازیكن هستند كه چلسي را به صورت دایم ترك كردند و در جاهاي دیگر درخشيدند. روملو لوكاكو منچستريونايتد

این بازیكن را چلسي در 81سالگي از اندرلشــت به خدمــت گرفت و براي خریــد او در ســال ‪18 ،2011‬ ميليون پوند پرداخــت. او دو فصل را به صورت قرضي در وستبرومویچ و اورتون گذراند و 32 گل در دسته برتر زد.

بــا این حال او پس از بازگشــت به چلسي، تنها یك بار در تركيب ثابت این تيم قرار گرفت و در نهایت با قيمت 28 ميليون پوند به اورتون فروخته شــد. از همان ابتدا مشخص بود كه سران چلسي افســوس خواهند خورد. لوكاكو در 104 بازي در تركيب ثابــت تيم جدیدش به ميدان رفت و 53 گل هم زد.

او در تابســتان دوبــاره مورد توجه چلســي قرار گرفت اما ترجيــح داد به منچستریونایتد برود. لوكاكو در این تيم با 16 حضور در تركيــب ثابت، 11 گل زده است. كوين دبروين منچسترسيتي شاید طرفداران چلســي بيشترین حســرت را از رفتــن او بخورنــد. او از زمان حضور در منچسترسيتي با قيمت 55 ميليــون پونــد، تبدیل بــه یكي از بهترینهاي اروپا شــده است. زماني كه چلســي در ژانویه 2014 او را با قيمت 18 ميليون پوند به ولفسبورگ فروخت، بســياري گفتند چلسي ســود كرده كه بازیكنــي كه در انگليس جا نيفتاده را با چنين قيمتي فروخته است.

دبروین در چلســي در دو سال تنها دو بار در ليگ برتــر در تركيب ثابت به ميدان رفت. ژوزه مورینيو هم ميگفت او هر روز به اتاقش ميآید و گریه ميكند امــا دبرویــن اكنون یكــي از مهمترین بازیكنان سيتي است. خوان ماتا منچستريونايتد این بازیكن را هم مورینيو فروخت. او حس ميكــرد ماتا در كارهاي دفاعي كمك چنداني نميكند. این در حالي بود كه ماتا در 147 بازي براي چلســي، 61 گل ساخت و 34 گل زد.

با این حال مورینيــو او را با قيمت 37/1 ميليون پوند به منچســتریونایتد واگــذار كــرد. او از آن هنــگام تاكنون بازیكــن كليدي یونایتد شــده، حتي با وجود آمدن مورینيو.

محمد صالح ليورپول این بازیكن مصــري بهعنوان یكي از بهتریــن بالهاي جوان اروپا در ژانویه 2014 به چلســي آمــد. او به ندرت در این تيم بازي كرد و ســپس به فيورنتينا و بعــد به رم قرض داده شــد. صالح در رم درخشــيد و در یك فصل و نيم، 29 گل زد. ليورپول او را در تابســتان خرید. صالح در این فصــل 12 گل در تمامي رقابتها زده است. نمانيا ماتيچ منچستريونايتد

از زماني كه انگولو كانته به چلســي آمد، ماتيچ جایگاهش را در تركيب ثابت از دست داد.

او بــا ایــن حــال بازیكــن مهمي بود اما چلســي در نهایــت ماتيچ را به منچســتریونایتد مورینيــو فروخت. به این ترتيب مورینيو كــه او را یك بار از بنفيكا براي چلسي خریده بود، این بار از چلسي براي یونایتد خریداري كرد. این هافبك در تيم جدیدش نشــان داد چرا این همه از او تعریف ميشود.

منبع: سان

اوربانــو كایرو، ریيس تورینــو گفته كه بر سر مبلغ فسخ قرارداد آندرهآ بلوتي با فلورنتينو پرس، ریيس رئال مادرید صحبت كرده اســت. مبلغ فســخ قرارداد این بازیكــن 100 ميليون یورو است. بلوتي تابســتان در تورینو ماند، چرا كه هيچ باشگاهي حاضر نشد 100 ميليون یورو الزم براي خرید او را بپردازد. كایرو گفته اســت: «بلوتي فردي اســتثنایي است و همه دوستش دارند. او فردي فروتن اســت، حتي با وجود آنكه بند فســخ قرارداد او 100 ميليون یورو است. او باید خونســرد بماند. خــودش در هنگام تمدید قرارداد گفت كه به این موضوع فكر نميكند. او فصل گذشــته در هر نيمفصل 13 گل زد، چه با بند فسخ و چه بدون آن. من یك بار با فلورنتينو پرس شــام خوردم و با او درباره تمدید قرارداد بازیكنان با مبالغ فســخ باال صحبــت كردم. از بلوتي نام آوردم و پرس او را نميشــناخت اما به او گفتم كــه بلوتي را با مبلغ 100 ميليون یورو حفظ ميكنم. وقتي او این را شنيد گوشهایش تيز شد. اگر گفته بودم 20 ميليون یورو اینطور نميشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.