دشان: سوال درباره بنزما خستهكننده شده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دیدیه دشــان از ســواالتي كه درباره آینــده كریم بنزمــا در تيم ملي فرانســه ميشــود، خسته شــده ضمن اینكه ادعاي مهاجــم رئال مادرید مبني بر اینكه تا وقتي تغييراتي در نيمكــت آبيها صورت نگيرد، شانسي براي بازي در آن ندارد را رد نكرد.

بنزما از سال 2015 كه به همراه متيو والبوئنا درگير یك پرونده اخالقي شــد، از تيم ملي كشورش كنار گذاشته شده. تكليف این پرونــده هنوز به طور كامل مشــخص نشــده اما دادگاه فرجــام خواهي نهایي در فرانسه چند ماه قبل به نفع این مهاجم راي داد. وكالي بنزما هــم او را مبرا از هر گونه تخلفي دانستهاند.

به هر حال مهاجم 29 ســاله یكشنبه در مصاحبهاي گفت تا وقتي دشان باشد او شانسي براي بازي در تيم ملي ندارد. دشان كه از ســوالهاي مداوم درباره بنزما خسته شــده، در كنفرانــس خبري گفت: «شــما برنامه تان این است كه قبل از هر بازي این سوال را روي ميز خود قرار دهيد؟ االن خبر مربوط به تيم ملي فرانسه بازي قبلي با ولز است و حاال با آلمان كه خيلي حيثيتي است. شما ميتوانيد هر چه ميخواهيد بپرسيد اما فكر ميكنم بازیكناني كه انتخاب كردهام و به آنها اعتماد دارم، شایسته احترام و توجه هســتند. ناراحت نيستم اما ميتواند خسته كننده شود هرچند با آن كنار ميآیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.