ونگر: سيتي توقف ناپذير نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر درباره كيفيت منچسترسيتي بحثــي نــدارد اما تاكيــد ميكنــد تيم پپ گواردیوال توقف ناپذیر نيســت. ســيتي تيم مســلط این فصل ليگ برتر بــوده و در 11 بازي ابتدایــي از 33 امتياز ممكن 31 امتياز گرفته با تفاضــل گل مثبت 31 كه در تاریخ این رقابتها بي سابقه است. سيتي در آخرین بازي قبل از تعطيالت بازيهاي ملي 3 بر یك آرســنال را در ورزشگاه اتحاد شكست داد در دیداري كه مربي فرانســوي توپچيها انتقاد زیادي به كيفيــت داوري وارد كرد. او معتقد بود رحيم اســترلينگ بــراي گرفتن پنالتي منجــر به گل دوم ســيتي داور را فریب داده و داوید ســيلوا قبل از دادن پاس گل سوم در آفساید بوده.

ونگر به ‪beIN SPORTS‬ گفت: «آنها تيم خوبي هســتند اما تيم توقــف ناپذیری نيســتند. داور تاثير زیادي در نتيجه آن بازي داشت. ما یك پنالتي دادیم كه پنالتي نبود و یك گل آفساید خوردیم. استرلينگ از خامي داور به بهترین شــكل استفاده كرد. به همين دليل بود كه گفتم داورها وظيفه خودشــان را انجــام نميدهند. خود او هم چند ســال دیگر اعتراف ميكند اما در حال حاضر قبول ندارد.»

مربي آرســنال گفت این بازي نزدیكتر از چيزي بود كه نتيجه نشــان ميدهد، او از تركيب جدیــد «انتظار گل» اســتفاده كرد: «اگر به این آمار نــگاه كنيد، براي آنها هفت دهم بود و براي ما شــش دهــم. بازي خيلي نزدیك بود، آنها موقعيتهاي زیادي نداشتند، چند شــوت در چارچوب كه تفاوت زیادي با ما نداشت.» البته آنطور كه سایت آماري اپتا نشــان ميدهد انتظار گل منتظره آرســنال 0/31 بود در برابر 1/83 سيتي.

او در پاسخ به سوالي درباره امكان اینكه ســيتي تمام فصل را بدون شكست باشد، به تيم شكســت ناپذیر خودش اشاره كرد كه در فصل 2003-2004 بدون باخت قهرمان شد: «مردم هميشــه به دنبال پيشبيني هستند و اینكه چه اتفاقاتي ميافتد. من هم بيشــتر از شــما نميدانم، شاید بشود شاید هم نه اما در حــال حاضر فقط یك تيم موفق به چنين كاري شده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.