محکوميت سايپا و رد شکايت استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

كميتــه تعيين وضعيت آراي خــود را در خصوص تعــدادي از پروندههاي مطروحه اعالم كرد. بر این اســاس شكایت عزتا... پورقاز از تيم سایپا، به پرداخت مبلــغ 2/250/000/000 ریال بابت قــرارداد و 45/000/000 ریال بابت هزینه رسيدگي توسط باشگاه سایپا در حق عزتا... پورقاز منجر شد. همچنين شكایت باشگاه استقالل خوزستان از محمد شریفي مبني بر فسخ غير موجه و پيوستن به ســایپا، از فرزاد جعفري مبني بر فسخ غير موجه و پيوستن به فوالد خوزستان و از مهدي زبيدي مبني بر فسخ غير موجه و پيوســتن به پارس جنوبي جم پذیرفته نشد و هر سه دعوي استقالل خوزستان رد دعوي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.