قبل از روز پنجشنبه بليت جام جهاني بخريد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فدراســيون فوتبال درباره فروش بليتهاي جام جهاني 2018 روســيه اطالعيهاي صادر كرد. در این اطالعيه آمده است: «روزهایي كه براي فروش بليتهاي جام جهاني در نظر گرفته شده بود، به سرعت در حال سپري شدن است و تا پایان همين هفته فرصت باقي مانده تا عالقهمندان پرشور فوتبال، از راهي معتبر و بيدردسر نسبت به خرید بليتهاي جام جهاني اقدام كنند. پنج روز دیگر به پایان زمان اعالم شده، فرصت باقي مانده و پس از آن دیگر هيچ امكاني براي فدراســيون فوتبال وجود نخواهد داشــت تا بليتها را در اختيار عالقهمندان قرار بدهد، چون فدراســيون فوتبال ایران مجبور اســت تمامي بليتهاي باقيمانده خود را به فيفا بازگرداند تا از طریق سایت خود به فروش برساند. بيتردید با نزدیك شدن به ایام برگزاري جام جهاني، اشتياق نســبت به خرید بليت بازيهاي ایران در جــام جهاني افزایش خواهد یافت اما آن زمان دیگر بليتي در اختيار فدراسيون فوتبال نخواهد بود. لذا از همه عالقهمندان درخواست ميشــود با توجه به باقي ماندن تعداد قابل توجهي بليت، نسبت به خرید بليت تا روز پنجشنبه اقدام كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.