شکست سنگين الخور در غياب رفيعي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در چارچوب دیدارهاي هفته دوازدهم ليگ ســتارگان قطر تيم فوتبال الخور كه ســروش رفيعي را در اختيار دارد، در نبود بازیكن ایراني خــود در خانه الریــان با نتيجــه 3 بر صفر تن به شكســت داد. براي این بــازي، نام رفيعي در فهرســت 18 نفره الخور قرار نداشــت. الخور با قبول ششمين شكست خود در این فصل با 10 امتياز قبلياش در رده نهم جدول ليگ ستارگان قطر ماند. الریان اما با این برد 28 امتيازي شد و به فاصله یك امتيازي صدر جدول رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.