شکايت تراكتورسازي از نوري و احتمال محروميت اين بازيکن

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

باشگاه تراكتورسازي شكایت خود از محمد نوري كه قراردادش را به صورت یكطرفه فسخ كرده است به كميته انضباطي تحویل داد. محمد نوري روز گذشته به صورت یكطرفه قرارداد خود را با باشگاه تراكتورسازي فسخ كرد و به تيم پارس جنوبي جم پيوســت. بندي در قرارداد نوري با تراكتورســازي مبني بر اینكه اگر پرداختي باشــگاه عقب بيفتد او ميتواند جدا شود وجود دارد و نوري با استناد به همين مساله درخواست فســخ داد كه با آن موافقت شد. در همين رابطه باشگاه تراكتورســازي مستندات خود را كامل كرد و با ارائه شــكایتي در اختيار كميته تعيين وضعيت گذاشت. باشگاه تراكتورسازي در نيم فصل به نوري اعالم ميكند مدنظر كادر فني نيســت و ميتواند جدا شود اما این بازیكن از باشگاه درخواست ميكنــد در این تيم بماند ولی قرارداد خود را فســخ كند. در همين رابطه او در تاریخ 10 دي تفاهمنامهاي را با باشــگاه تراكتورســازي امضا ميكند و قرارداد او حدود 200 ميليون كاهش پيدا ميكند. نوري بدون توجه به تفاهمنامه بر اساس ارائه مدارك قرارداد ابتدایي اقدام به فسخ ميكند در حاليكه او طبق اسنادي كه باشــگاه تراكتورسازي به كميته تعيين وضعيت ارائه كرده تا به این لحظه بيش از 600 ميليون تومان از باشگاه دریافت كرده است.

چكهایي كه نوري ارائه داده باید به باشگاه تراكتورسازي عودت داده ميشد و او بر اساس تفاهمنامه جدید و كسر قرارداد پولش را به طور كامل دریافت كرده بود و نميتوانست از این مجوز استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.