ايلمسجرو: جهانبخش بازيكنی با تواناييهاي فيزيكي و تكنيكي است

یك روز بعد از عالقه التزیو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يــك روز بعد از آنكه رســانهها خبــر دادند نام عليرضــا جهانبخش، بال مليپوش و ايراني تيم آلكمار هلند در فهرســت خريد التزيو قرار گرفته اســت، سايت معتبر ايلمسجرو ايتاليا به تحليل در اين باره پرداخت. اين سايت نوشت: «تلفظ نام جهانبخش ســخت است اما فوتبال ارزشمندي دارد. اكنون نام او در كنار سردار آزمون در دفترچه خريدهاي احتمالي التزيو درج شده است. او يك ستاره ديگر از فوتبال ايران است كه حضور در يك دوره جام جهاني ديگر يعني مسابقات روسيه 2018 را پيش رو دارد. در اين مسابقات فرصت دارد كه مجالي براي عرضه توانمنديهاي خود در مــاه ژوئن بيابد. هم اكنون در ايران و هلند شــايعاتي مبني بر حضورش در ايتاليا شــنيده ميشود. بازيكني كه در دو سال گذشته در ليگ هلند موسوم به ارديويژه در گلزني و دادن پاس گل خارقالعاده عمل كرده اســت.» ايلمســجرو در توصيف خصوصيات جهانبخش نوشت: «او بالي با توانمنديهاي فوقالعاده فيزيكي و تكنيكي است كه مورد توجه تيمهاي مختلفي قرار گرفته و حاال از التزيو بهعنوان مشتري جدي او نام برده ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.