تهران بعد از هيرنفين

آمار عالقهمندان به اخبار تيم هلندي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرويس رسانهاي سايت باشگاه هيرنفين هلند آماري را منتشر كرد كه نشان ميدهد پس از طرفداران اين تيم در شهر هيرنفين، كاربران شبكههاي اجتماعي در شهر تهران بيشترين دنبالكنندگان اخبار ياران رضا قوچاننژاد در اردوي زمســتاني اســپانيا بودند. تيم هيرنفين به مدت يكهفته اردوي آمادهســازي نيمفصل را با حضور رضا قوچاننژاد، مليپوش ايراني در اسپانيا برگزار كرد. هيرنفين در اين اردو 2 بازي تداركاتي نيز برابر اندرلخت بلژيك برپا كرد كه به يك شكست و يك تساوي دست يافت. ياران رضا قوچاننژاد در تيم هيرنفين نيمفصــل اول اردي ويژه هلند را با اندوخته 23 امتيازي و قرار گرفتن در رده دهم جدول به پايان رساندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.