مخالفت المپياكوس با انتقال انصاريفرد به چين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

درخشــش كريــم انصاريفــرد در تركيب المپياكــوس و گلهايي كه براي ايــن تيم بــه ثمر رســانده باعث شــده تا پيشــنهادهايي به دســت او برســد. پيشــنهادهايي از تيمهاي اروپايي و البته آسيايي. سايت گازتاي يونان فاش ميكند كه يك تيم از چيــن دنبال جذب كريم اســت: «كريم انصاريفرد يكي از اهداف باشگاههاي چيني است و به دليل بازي در پانيونيوس و حضور در تيم منتخب سال قاره آسيا دوباره مورد توجه چينيها قرار گرفت. البته به نظر ميرســد المپياكوس مخالف انتقــال كريم انصاريفرد به چين اســت و به او اجازه جدايــي نخواهد داد. باشــگاه چيني نيز مهياي ارائه پيشنهاد رسمي به المپياكوس است اما اين باشگاه تمايلي براي فروش انصاريفرد ندارد.»

كريم انصاريفرد با به ثمر رســاندن 8 گل در فصل جاري ســوپر ليگ يونان بهترين گلزن المپياكوس است و در صدر جدول برترين گلزنــان اين رقابتها نيز قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.