تاكيد عربستان؛ در قطر هم بازي نميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از اعالم قبلي عربستان مبني بر اينكه عالوه بر ايران حاضر نيستند براي بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا به كشور قطر هم سفر كنند، حاال عادل عزت رييس فدراســيون فوتبال اين كشــور بار ديگر بر اين موضوع تاكيد كرده و ميگويد: «تيمهاي عربستاني جلوي قطريها در كشــور خودشان بازي نميكنند. ما حاضر نيستيم در زميــن قطريها به زمين برويم و اين مســاله براي ما تمام شده است. اصال هم جاي بحثي وجود ندارد.»

اين صحبتهــا در حالي مطرح شــده كه بــراول پاتل، عضــو تيم تحقيقات اي اف ســي بعد از بررسي درخواست عربســتان ميگويد: «اگر تيمهاي عربســتاني از ليگ قهرمانان آسيا كنار بكشــند، اين موضوع روي مســابقات تاثير ميگذارد. آنها حاضر نيستند در كشــور قطر بازي كنند و بايد ببينيم چه اتفاقاتي رخ ميدهد.»

اين مســوول در كنفدراســيون فوتبال آســيا همچنيــن اعالم كرده منتظر تصميم نهايي كميته برگزاري مســابقات ليگ قهرمانان است تا در مــاه فوريه نظر نهايي خــود را اعالم كند. او تاكيد كــرده ليگ قهرمانان بدون تيمهاي عربســتاني و اماراتي جــام شكســت خــورده محســوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.