بازگشت نوراللهي به تمرين

Iran Varzeshi - - پرس -

تمرین دیروز پرسپولیس که به بازیابي تیم بعد از بازي مشــکي پوشان اختصاص داشــت در زمین پژوهشگاه نفت برگزارشد. در این تمرین غیر از بشــار رسن 5 بازیکن ملي پوش تیم هم مثل هفته قبل در اردوگاه ملي حاضر شــدند و در تمرین پرسپولیس حضــور نداشــتند. نکتــه ویــژه تمریــن حضــور احمد نوراللهي بود که با اســتقبال همبازیانش مواجه شد. این تمرین به جهت حضور خبرنگاران در نشست خبري باشگاه پشــت درهاي بسته برگزار شــد و طبیعتا هواداري هم در محل حاضــر نبود. در این تمرین بازیکنان ابتدا زیر نظر اســتیلینوویچ گــرم کردند. پــس از آن، بازیکنان ترکیب اصلي پنــج دور، دور زمین دویدند و راهي رختکن شدند، در حالي که بازیکنان ذخیره در بــازي روز جمعه نیــز تمرینات تیمي و تاکتیکي را در دستور کار داشتند. در بخش بعــدي تمرین، برانکــو، بازیکنان را در یک ســتون قرار داد تا پا به توپ از بین نیزهها حرکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.