قرارداد ويژه

Iran Varzeshi - - پرس -

خوبــي مدیریــت فعلي باشــگاه پرسپولیس این است که امتیازهایي را که در امضاي قرارداد بــه برانکو داده، تکذیــب نميکند. در نشســت خبري دیروز وقتي خبرنگاري درباره مشروط یا قطعي بودن قرارداد پروفسور پرسید و اینکه آیا به او حق فسخ دادهاند یا نه، گرشاسبي پاسخ داد: «همه مواردي که اشاره کردید، در قرارداد لحاظ شده اما خیالمان راحت است که با برانکو دچار مشــکل نخواهیم شد، ضمن اینکه این حق فســخ و مواردي که شما گفتید، شــامل قراردادهــاي همــه بازیکنان و مربیان ميشــود و مختــص برانکو نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.