در انتظار توافق گابريل و وكيلش

Iran Varzeshi - - پرس -

آخریــن وضعیت پرونــده گابریل را گرشاســبي اینطــور توصیف کرده: «باشگاه تمام پول گابریل را به وکیل او پرداخت کرده و مشکل اصلي بین او و وکیلش است. ما این موضوع را به فیفا به صورت کتبي اعالم کردیم و پرونده را هم به دادگاه عالي ورزش فرستادیم. از طرفــي وکیل گابریل به دبي رفته تا با او توافق کند و پرونده را ببندیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.