بازگشت نوراللهي به محرومیت هافبكها ربطي ندارد

Iran Varzeshi - - پرس -

گوش شــیطان کر، مشــکل احمد نوراللهــي هم برطرف شــده و او همین روزها به ترکیب پرســپولیس برميگردد. مشــکل ســربازي این بازیکن را افشین پیرواني بعد از حضورش در باشگاه به طور خاص پیگیري کرد و حــاال که گفتهاند نوراللهــي ميتواند در بازي با گســترش فوالد به میدان برود، شــایعه شــده که به خاطر محرومیت کمــال کامیابينیا و محســن ربیعخواه به او اجازه بازگشــت دادهانــد. ادعایي که البته پیرواني اینطور تکذیبش ميکنــد: «این حرفها مطرح نیســت. هیچکس در باشگاه پرسپولیس و هر جاي دیگري ایــن توانایي را ندارد کــه بخواهــد در کار نیروهاي مســلح یــا فرماندهــي ســتاد کل دخالت کند. احســاس ميکنم این ســوال شما یک مقدار شــبههانگیز است. اگر قبال مشکل نوراللهي براي بازگشــت به پرسپولیس و یا هر بازیکن دیگري براي تیمملي خیلي زود حل شــده، به خاطر منافع ملي بوده اســت. االن اینطور نیســت که به خاطر محرومیت یکي دو بازیکن ما مشکل این بازیکن به یک باره حل شده باشد. بحث خدمت ســربازي براي همه افراد یکسان است، نميدانم شما ســربازي رفتهاي یا نه امــا همه ما ملزم به این هســتیم که به کشورمان خدمت کنیم و الزم ميدانم بــاز هم از مســووالن محتــرم نیروهاي مسلح تشــکر کنم که براي حل مشکل نوراللهي اقدام کردند.» احمد نوراللهي از دیروز به تمرینات پرسپولیس برگشت و ظهر امروز هم قرار اســت کارهاي نهایي بازگشت خود به را انجام بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.