تثبیت قهرمانی قبل از عید!

اتفاق ویژهای که تیم برانکو میتواند رقم بزند

Iran Varzeshi - - پرس -

با برد در مشــهد و توقف ســایر مدعیان اختالف پرســپولیس با فوالد تیم دوم جدول به 11 امتیاز رســید. حاال پرســپولیس از 19 بــازی خود 13 برد، 5 تســاوی و یک باخت دارد و 44 امتیــاز جمع کــرده. اتفاقی که درست بعد از هفته نوزدهم فصل قبل هم رقم خورده بود بــا این تفاوت که تراکتورســازی تیــم دوم آن مقطع از فصــل گذشــته فقط 6 امتیــاز کمتر از پرســپولیس داشــت تا ایــن تصور به وجود بیاید که تیــم برانکو در این فصــل حتی زودتــر از هفته بیســت و هفتم(زمــان قهرمانــی فصل قبل) میتواند قهرمانیاش را قطعی کند.

در بهتریــن حالت اگــر فوالد و پارس جم بتواننــد هر 11 بازی پیش روی خود را ببرند، پرسپولیس با 7 برد میتواند قهرمانــیاش را قطعی کند و این بــار چهار هفته قبل از پایان فصل به جام برسد. پرســپولیس فصل قبل در هفته بیســت و هفتم 62 امتیازی شــد و با توجه به اختالف 11 امتیازی اســتقالل در آن مقطع قهرمانیاش را قطعی کرد. پرســپولیس تا رسیدن به امتیاز 62 باید 18 امتیاز دیگر دشــت کند که با این روند کار دشواری نیست. آنها فصــل قبل رکــورد قاطعانهترین قهرمانی را با توجه به میانگین امتیازی کسب کردند و شــاید اگر با این روند پیش برونــد رکورد امتیاز قهرمانهای لیگ 18 تیمی را هم بشکنند.

پرسپولیس برانکو اما در این فصل میتواند یک اتفاق ویژه را هم رقم بزند و در حالتی اســتثنایی در پایان سال 96 قهرمان شود. سرخها تا آخر امسال 6 بــازی دیگــر با تیمهای گســترش فوالد، پیکان، ســپاهان، صنعت نفت، استقالل خوزستان و استقالل در پیش دارند و چنانچه در ایــن بازیها روند امتیازگیریشــان را همین گونه ادامه دهند و ســایر مدعیان باز هم امتیاز از دســت بدهند امکان قهرمانی در پایان سال 96 هم وجود خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.