سكوت پيرواني درباره تيم ملي شكست؛ دعوت خانوادگي به پرتغال

Iran Varzeshi - - پرس -

افشین پیرواني در نشست خبري دیروز ســکوت 10 ماهــهاش درباره جدایي از تیم ملي را شکست و گفت: «تیم ملي ما مشــکالتي داشــت که مشکالتش کمبود امکانات بود.

در 2 سالي که در تیم ملي بودم، ميتوانم ایــن را بگویم که کيروش با تنها کســي که مشکل نداشت من بودم، حتي ایــن اواخر ما به یکدیگر تبریک سال نو میالدي را هم گفتیم و ایشان از من و خانوادهام دعوت کرد که به پرتغال برویم.

یکسري مشــکالت و کمبودها در تیــم ملي وجــود دارد که باید به کــيروش حــق بدهیم، تیــم ملي قهرمان آسیا و بهترین ردهبندي این قاره را دارد و بایــد امکاناتش فراهم شــود. اصل مشکالت تیم ملي همین است.

آرزو ميکنــم تیــم ملي در جام جهانــي موفــق شــود و آرزو دارم بیشترین بازیکنان را از پرسپولیس در تیم ملي داشته باشیم، شاید بعضيها از این موضوع ناراحت باشند اما براي هر کسي افتخار اســت که براي تیم ملي بازي کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.