شهنازي:‌افراد‌را‌به‌رعايت‌اخالق‌در‌انتخابات‌دعوت‌م ‌يكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبيــركل كميتــه ملي المپيــك ميگويد به فضاســازيها عليه برخي كانديداهــاي دبيركلــي اهميــت نميدهــد و بــه جاي پاســخگويي، افراد را بــه رعايت اخــاق دعوت ميكند. شــاهرخ شهنازي در ابتــدا بــه تشــكيل كميسيون ورزشــكاران و حضور اين كميســيون در انتخابــات اين دوره كميته ملي المپيك اشــاره كرد: «كميسيون ورزشكاران براي نخستين مرتبه به صورت رسمي تشكيل شــد و اين كميسيون اهــداف و برنامههايي دارد كه بايد آن را حمايت كنيم. بايد در جهت ارتقای كيفيت كار كميسيون ورزشــكاران بخصوص المپينهــا تاش كنيم. با توجه به جايــگاه اجتماعي بــاالي المپينها، با حمايتي كه از آنها ميشــود، ميتوانند به وظايف اجتماعي خود مقابل مردم عمل كنند تا در نهايت باعث ارتقا و توسعه ورزش شوند.» دبيركل كميته ملي المپيك در پاســخ به اين پرسش كه فكر ميكند در اين چهار ســال اقدامي بوده كه ميتوانســت بهتر انجام گيرد نيــز ميگويد: «بحث جــذب حامي مالي يكي از مواردي اســت كه زمينهاش در جامعه نيست اما وجودش بخصوص براي المپيــك نيــاز اســت. در دوره بعــد حاال هر كدام از دوســتان كه بودند بايد راههايي را پيدا كنند كه به دنبال جذب حامي مالي باشيم.»

شــهنازي در مــورد اينكه گفته ميشــود فضاسازيهايي عليه برخي كانديداهاي دبيركلي انجام گرفته اســت نيز ميگويــد: «اين طبيعت انتخابات اســت و خيلي به اين مســائل اهميت نميدهم. به جاي پاســخگويي و آلوده شدن فضا ســعي ميكنيم با همين دوستانمان كه كانديدا هســتند ارتباط برقرار كرده و افراد را به رعايت اخاق دعوت ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.