ماجك:‌اميدوارم‌در‌قهرماني‌آسيا‌قطر‌را‌شكست‌دهيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي هندبــال ايــران ميگويد بــازي بــا قطــر جنبــه آمادهســازي داشت و اگر پيروز هم ميشديم چيزي به ما نميدادند.

تيم ملي هندبال ايران كه خود را براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا آماده ميكند در مسابقات 4جانبه قطــر حضور پيدا كرد و توانســت عمان و الجزاير را شكست دهد. ضمن اينكه شــاگردان بروت ماجك نتيجه را به قطر واگذار كردند.

بروت ماجك، ســرمربي تيــم ملي هندبال ايران درباره اين رقابتها و عملكرد ايران توضيح ميدهد: «بعد از اردوي اســلووني خود را به قطر رســانديم. بازيهايي در قطر داشــتيم كه تاش كرديــم بهتريــن عملكرد را از خــود به نمايش بگذاريم و حتي برنده شــويم. از ابتدا پيروزي در مســابقات هدف اول ما نبود، بلكــه براي ما اين موضــوع اهميت داشــت كه بازيكنان سيســتمهاي دفاعــي و هجومــي را به خوبــي بشناســند.» او در خصــوص شكســت ايران برابــر قطر نيــز ميگويد: «بازيكنــان از نتيجه بازي قطر خيلي ناراحت هستند. آنها ميخواســتند در اين ديــدار پيــروز شــوند اما اشتباهات زيادي داشتند و نتوانســتند به هدف خود برسند. قطر تيم بسيار خوبي اســت و همه ســوابق اين تيم را به خوبي ميدانند.» سرمربي تيم ملي هندبال ايران با بيان اينكه نيمه دوم شــرايط خيلي بهتــر بود، ادامه ميدهد: «تاش كرديم در اين بازي شــرايط را براي همه بازيكنان فراهم كنيم تا در تركيب قرار بگيرند. اين بازي جنبه آمادهســازي داشت و اگر پيروز هم ميشديم چيزي به ما نميدادند. به هر حال اميدوارم اگر در رقابتهاي قهرماني آسيا با قطر روبهرو شديم بتوانيم برنده ميدان باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.