كورس سواركاري گنبد و درگيري با سالح سرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

درگيري خونبار در كورس سواركاري گنبد باعث مجروح و زخمي شــدن شش نفر شــد. اتفاقاتي كه هيچ شخص و نهادي مســووليت آن را بر عهده نگرفته است. روز پنجشــنبه 21 دي ماه كورس گنبد برگزار شد. اين كورس با حواشي زيادي همراه بود. با وجودي كه بارها فدراســيون سواركاري و هيــات ســواركاري گنبد به مســووالن اين مســابقهها اعام كــرده بودند كه اين مسابقهها غير قانوني اســت و نبايد برگزار شود اما كورس گنبد باز هم به صورت بومي و محلي هر هفته برگزار ميشود. مسووالن اين مســابقهها مجموعه سواركاري گنبد را از شركت توســعه و تجهيز استان گلستان اجــاره كردهانــد و مســابقههاي كورس را خودشان برگزار ميكنند. اين مسابقهها كه قبا به صورت ملي و با حضور ســواركاراني از تمــام كشــور برگزار ميشــد اكنون به كورس بومي و محلي تغييــر ماهيت داده است و در نتيجه شــاهد اتفاقات ناگوار در اين كورس هستيم. در هفتهاي كه گذشت چند فرد كه بر روي مســابقات شرطبندي ميكردند با هم درگير شــدند. آنها ادعاي مالكيت در اين مسابقهها را داشتند و وقتي به نتيجه نرســيدند با ســاح سرد و گرم (تفنگ شكاري، چماق، چاقو) با هم درگير شــدند كه در نتيجه آن، دو شرطبند از هر دو ســمت و مجموعا چهار نفر و همچنين دو نفر از نيروهــاي انتظامي در نتيجه اين درگيريها راهي بيمارستان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.