واكنش اداره كل ورزش استان تهران به مسدود كردن ورودي ساختمان ۶ هيات ورزشي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شــهرداري منطقه هفت تهران، صبح ديــروز مقابل ســاختماني كــه هياتهاي ورزشي استان تهران در آن قرار دارد، بلوك ســيماني گذاشته و مانع ورود كاركنان اين هياتهاي ورزشي به ساختمان شده است.

نــادر شــاملو، معــاون توســعه منابع و پشــتيباني اداره كل ورزش و جوانان اســتان تهران در واكنش به مســدود كــردن ورودي ساختمان 6 هيات ورزشي ميگويد: «ساختمان محل استقرار و فعاليت شش هيات تيراندازي، وزنهبرداري، پزشــكي ورزشــي، شنا، دوچرخه سواري و پرورش اندام استان تهران در خيابان بوشهر ســال ۸۷ خريداري شده است. كاربري اين ساختمان مسكوني اســت كه براي تغيير كاربري آن بايد يك ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت كنيم، اين در حالي اســت كه اداره كل ورزش و جوانــان اســتان تهران بابت اجــراي طرح تعريــض اتوبان امــام علي(ع) و تخريب يكي از ساختمانهاي ملكي خود، 5/4 ميليارد تومان از شهرداري طلب دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.