نه‌گزينه‌مشحون‌نه‌نماينده‌مخالفان

رییس جدید بسکتبال با 23 رای انتخاب شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

انتخابات فدراسیون بســکتبال در نهایت با پیروزي رامین طباطبایي به پایان رسید. مدیركل استعدادیابي وزارت ورزش و جوانان از میان 41 راي مجمع، 23 راي به دســت آورد. آرایي كه تعدادش درســت برابر با رايهاي محمود مشــحون در انتخابات گذشته بســکتبال بود. خود طباطبایي هم البته از چهار راي در انتخابات گذشــته، به 23 راي در این دوره رسید و براي چهار سال آینده رییس بســکتبال شد. بسکتبالي كه پانزده سال پیاپي تحت مدیریت مشــحون بود و حاال در شرایطي به دست طباطبایي سپرده ميشــود كه از روزهاي اوجش فاصله گرفته و در تالش اســت به موفقیتهایي برســد كه یك دهه گذشــته به آنها رسیده بود.

مجمــع انتخاباتــي فدراســيون بســكتبال از ســاعت 10 صبــح ديروز آغاز شــد. مجمعــي كه پانــزده نامزد بــراي حضور در رقابــت انتخابات تاييد صاحيت شده بودند كه پنج نفر پيش از مجمع انصراف دادند و ده نفر به مجمع انتخاباتي رســيدند تا بسكتبال يكي از معدود انتخابات ســالهاي اخير باشــد كه تعداد كانديداي نهايياش در مجمع دو رقمي میشــود. با اين حال به تعداد انصرافيها پــس از صحبتهاي نامزدها دو تــاي ديگر اضافه شــد. عليمرادي و ســليمي ديگر كانديداهايــي بودند كه يكي قبل و ديگري پس از سخنرانيشان از كانديداتوري انصراف دادند. ســليمي نامــزدي بود كه به نفع رضا مهندســي كنارهگيري كرد و برنامــهاش را هم به طــور نمادين بــه او داد. به اين ترتيب هشت نامزد نهايي پا به رقابت گذاشتند تا رييس چهار ســال آينده بسكتبال را مشخص كنند. پيش از آغاز راي گيري هم مشخص بود كه سه نفر از ميان اين هشــت گزينه نهايي، شانسهاي اصلي تصدي رياســت فدراسيون هستند. رضا مهندسي كه نماينده جمعيت مخالفان سفت و سخت مشحون بود، سيدحسن طباطبايي كه او را مورد حمايت محمود مشحون ميدانستند و رامين طباطبايي كه از گزينههاي نزديك به وزارت ورزش بود و حمايت اين نهاد را داشت.

طباطبایي؛ از 3 راي 94 تا 23 راي 96

رامين طباطبايــي در انتخابات 94 بســكتبال هم در رايگيري شركت كرد و مانند مهندسي و ميرزاآقابيك، رقابت را به محمود مشــحون واگــذار كرد. او كه سبقه بســكتبالي هم دارد، با سابقه ســخنگويي ســتاد ملي ضد دوپينگ و همچنين مديركلي دفتر اســتعداديابي وزارت ورزش و جوانــان پــا به ميدان رقابت با ديگر كانديداها گذاشت. رامين طباطبايــي در انتخابــات 49، همــان انتخاباتي كه مشحون با 23 راي يك بار ديگر رييس بســكتبال شد، با سه راي، پس از مشــحون، مهندســي و ايلياوي قــرار گرفت. حاال دو ســال و هفت ماه پس از آن انتخابات، رامين طباطبايي از نفر چهارم با ســه راي، به نفر اول با 23 راي رسيده. يعني درست همان جايگاه مشحون در انتخابات قبلي. اين 20 راي از كجا آمد؟ زمزمههاي بسياري در مورد حمايت از او شنيده ميشود كه توانست تفاوت بيســت رايي از دو سال پيش تا امروز را براي او ايجاد كند.

مهندسي و یك راي بيشتر

رضا مهندســي هم ديگر كانديدايي بــود كه از دوره گذشــته در اين رقابت حضــور داشــت. مهندســي در نهايت توانســت يك راي بيش از دوره قبلش كسب كند و هفت راي را به عدد هشت برساند.

خيليهــا او را پيــش از انتخابات رييس جديد بســكتبال ميدانســتند و البته عده ديگــري هم معتقد بودند اگر انتخابات دســتخوش اعمال نفوذها و در اصطاح مهندسي نشود او رييس خواهد شد.

گزینه مشحون و شش راي ناقابل

از ميــان 41 راي مجمع انتخاباتي فدراســيون بســكتبال، 23 راي كه به رامين طباطبايي رســيد و او را بهعنوان رييس انتخاب كرد.

هشــت راي هــم كه نصيــب رضا مهندســي شــد. ميماند 10 راي ديگر كه بين حســن طباطبايي، جواد داوري و حسن ميرزاآقابيك تقسيم شد. حسن طباطبايي كه بسياري او را گزينه مورد حمايت مشــحون ميدانستند، پيش از انتخابات در ظاهر شــانس خوبي براي رياســت داشــت اما در مجمع و هنگام صحبتهايــش هم مشــخص بــود كه ميداند مقبوليت چنداني ندارد. او هيچ برنامــهاي در صحبتهايش ارائه نداد و تمام زمانش را به بحث درباره شــايعات فضاي مجازي و حرفهاي خاف واقعي كه عليهاش نوشــته شده بود اختصاص داد.

در نهايــت پــس از راي گيري هم تنها شــش راي آورد و رقابت را واگذار كرد. از ميان چهار راي باقيمانده هم سه راي به جــواد داوري جوان و كم تجربه در عرصه مديريت رسيد و يك راي هم به حســن ميرزاآقابيك رسيد كه اصرار عجيبي بر حضور در انتخابات داشت؛ آن هم در شــرايطي كه واضح بود مقبوليت چنداني ندارد.

نتایج نهایی انتخابات: رامین احمدی طباطبایی: 23 رای رضا مهندسی: 8 رای سید حسن طباطبایی: 6 رای جواد داوری: 3 رای حسن میرزاآقابیك: 1 رای مهراد آگین و رمضان علی دولو نیز رایی در این مجمع كسب نکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.