داورزني: انتخابات دموكراتيك بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معــاون حرفــهاي و قهرماني وزارت ورزش، انتخابات بســكتبال را دموكراتيك و الزمه موفقيت طباطبايي را هم داشــتن برنامــه راهبردي در بحثهــاي اقتصادي ميدانــد. محمدرضــا داورزنــي معاون حرفهاي و قهرماني وزارت ورزش در پايان مجمع انتخاباتي بسكتبال درباره ادامه راه اين رشته با رييس جديد گفت: «بسكتبال بايد برنامه ماركتينگ داشــته باشــد و با كشورهاي صاحب ســبك همكاري كند. الزمه موفقيت طباطبايي در فدراســيون اين اســت كه عــاوه بر داشــتن برنامه اســتراتژيك، در بحث اقتصــادي هم بايد تاش زيادي كند و براي آينده بســكتبال اهداف مشخصي داشته باشــد.» او ادامه داد: «اينكه گفته ميشــود بســكتبال و واليبال با هم فرق دارند، درست نيست. هر دو ظرفيتهاي خوبي دارند و بسكتبال هم ميتواند بــه موفقيتهاي بزرگ و جهاني برســد.» داورزني درباره رونــد برگزاري انتخابات نيز گفت: «انتخابات خيلي خوبي برگزار شــد و رقابت دموكراتيك بود. 15 نفــر تاييد صاحيت شــدند و تقريبا همه صاحيت داشــتند. در نهايت رقابت بين 10 نفر بود كه وارد مجمع شدند و برخي از آنها رييس فدراســيون، مليپوش و در بسكتبال ســابقه دارند. فرصت زياد نبود و پروســه ثبت نــام و انتخابات زياد طول نكشيد. اعضاي مجمع هم همگي نامزدها را بــه خوبــي ميشــناختند و در نهايت طباطبايی انتخاب شد.» داورزني به پايان دوران رياســت مشــحون نيز اشاره كرد: «بايد از زحمات چندين ساله مشحون هم تشكر كنم كه نيم قرن از عمر خود را وقف بسكتبال كرد كه ارزشمند است. حتما بايد از فكر و تجربه مشحون استفاده شود و در مراسمي از زحمات چندين ساله او تقدير صورت بگيــرد.» او درباره ديگر نامزدهاي حاضــر در انتخابــات نيز گفــت: «اكثر نامزدهايي كه در مجمع بودند، بسكتبالي بودند و اين رشته را به خوبي ميشناختند. اعضاي مجمع هم از آنها شناخت داشتند و جو دموكراتيك در رأيگيري حاكم بود. در همه فدراســيونها هم اينطور است كه همه تاش خــود را ميكنند و در نهايت يك نفر راي ميآورد. ســايرين شايســته نبودنــد. نظر اعضاي مجمــع قابل احترام است و ما هم احترام ميگذاريم و از نامزد منتخب حمايت ميكنيم.» او به آييننامه جديد انتخابات فدراســيونها نيز اشــاره كرد: «آييننامه جديد اصاح شــده است و اينكه قبا ميگفتند رييس فدراســيون براي انتخابــات دخالت ميكند، ديگر اين قضيه وجود نــدارد. قبا ميگفتند رييس كاري ميكند كه 4 ســال بعد هم خودش رأي بياورد. در آييننامــه جديد نيمي از هيأتها هســتند و نيمي هــم رييس در انتخاب آنها دخالت نــدارد.» معاون وزير ورزش در مورد ميزبانــي تيمهاي فوتبال ايراني در باشــگاههاي آســيا در خارج از كشــور نيز گفت: «اين موضوعي است كه دوســتان ما در فدراســيون فوتبال آن را دنبال ميكنند و تمام تاشها اين اســت كه از حق مســلممان براي ميزباني دفاع كنيم. ايران كشور امني است و دوستان ما هم تاش كنند و از اين حق كوتاه نيايند.» او ادامه داد: «عربستان و برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس با هزينههاي هنگفت تاش ميكنند تــا تصميمگيري را تغيير دهند. مســووالن فدراسيون ما هم تاش ميكنند با همكاري برخي كشورهاي ديگر ماننــد قطر، در داخل كشــورمان ميزبان حريفان آسيايي باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.