سرمربي جدید پيكان: قرار است تيم را به صورت گروهي اداره كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي جديد واليبــال پيكان ميگويد قرار اســت تيم را به صورت گروهي اداره كنيم. مرتضي عهدي درباره تاييد صحت خبر انتصابش بهعنوان ســرمربي تيم واليبال پيكان تهران پس از اســتعفاي پيمان اكبري به دليل كســب سه شكست متوالي و نيز عدم پذيرش ســمت سرمربيگري از سوي رضا مومني مقدم، ميگويد: «صحبتهايي با من شــده اســت ولي تا زماني كه باشگاه رسما اعام نكند نميشود كه قطعي صحبت كــرد اما پس از آن كــه مومني مقدم گفت دوست ندارد در ســمت سرمربيگري در كنار تيم باشد و ميخواهد به صورتهاي ديگر به تيم كمك كند، باشــگاه ايــن كار را به من سپرد.» او ادامه داد: «من پرسنل باشگاه پيكان هستم و ســالها در كنار دوســتان به واليبال پيكان خدمت كردهايم. در آخرين صحبتهايي كه با مديران باشگاه داشتيم قرار شد كه تيم به صورت گروهي اداره شود و آقايان مومني مقدم، ايرج مقدم و نفر همچنان با ما هســتند. سعي ميكنيم تيم را به خوبي جلو ببريم. پس از كنارهگيري پيمان اكبري، گزينه اصلي مومني مقدم بود كه گفت تمايلي ندارد در سمت سرمربي در كنار تيم باشد. ما نيز تاش ميكنيم شرايط بدتر از اين نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.