براي بازيهاي آسيایي برنامه دادم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي تكواندو معتقد است كه برخي از منتقدان قصد دارند با اظهارنظرهايشــان از آب گل آلود ماهي بگيرند. مهدي بيباك ســرمربي تيم ملي تكواندو كه هفته گذشته منابع غير رسمي خبر از بركناري او داده بودنــد، به انتقاد از برخي رفتارهاي اهالــي تكواندو پرداخت: «همه ما بايد با توجه به داشــتههاي خود اظهارنظر كرده و خواســتار نتايجي باشيم كه فكر ميكنيم بايد آن را به دســت بياوريم. تكواندوكاراني كه ما به مسابقات گرندپري اعــزام كردهايم، روز به روز و مرحله بــه مرحله بهتر از دور قبل شــدهاند و من ميتوانم بگويم در حال حاضــر عملكرد كادر فني تيم ملي قابل قبول بوده اســت. البته بايد اين مساله را نيز مد نظر داشته باشيم كه تكواندوي جهان نســبت به دو تا سه سال گذشــته پيشرفت بسيار زيادي داشــته اســت و به هيچ عنوان نميتوان آن را با سالهاي گذشته مقايسه كرد.» بي باك با بيجا خواندن برخي از انتقادات مطرح شده از او ادامه داد: «بسياري از انتقادات كه در اين چند وقت اخير به تكواندو شده است، بيجا است. چرا كه اين منتقدان شرايط موجود را مدنظر قرار نميدهند. از زماني هم كه من بهعنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شدهام فضاي تكواندوي ايران متشنج بوده است و هجمه انتقادات بسيار باال بود.»

ســرمربي تيم ملي تكواندو همچنين درباره انتقــاد مرتضی كريمی كه معتقد اســت ســرمربيگري تيم ملي براي او زود بود، ادامه داد: «برخي از دوستان معتقد هســتند كه تيم ملي براي مهدي بيباك زود بوده است اما با توجه به ســن و ســال زياد و دور بودن طوالني مدت آن دوست عزيز از دنياي تكواندو و جريان مســابقات، خدمت او عرض ميكنم كه تيم ملي براي آنها دير شــده است.» سرمربي تيم ملي تكواندو درباره شايعات جدي بركنارياش از تيم ملي تكواندو كه از ســوي فدراســيون هم تكذيب نشده است، گفت: «آقاي پوالدگر گفتهاند كه عملكرد مهدي بيباك در يك سال اخير مورد بررســي قرار ميگيرد و اين صحبت به معناي كنار گذاشتن من نيســت. من بعد از بازگشــت از چين گزارش عملكرد خود را به فدراسيون ارائه كردم و فكر نميكنم چنين صحبتي وجود داشــته باشــد. هر كســي نميتواند درباره بركناري مهدي بيباك از ســمت ســرمربيگري تيم ملي تكواندو تصميم گيري كند و اين مســاله تنها بر عهده رييس فدراســيون و كميته فني اوســت. اين صحبت وجود نداشــته و من برنامههاي خود تا بازيهاي آســيايي را به فدراسيون ارائه دادهام. البته برخيها ميخواهند از آب گل آلود و يا آبي كه خودشــان گل آلود ميكنند ماهي بگيرند اما بايد هميشه خدا را مدنظر قرار داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.