يك شكست در 5 سال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تمجيد كميته بينالمللي پارالمپيك از پاراتكواندوكار ایران

ســايت كميته بينالمللي پارالمپيك از مهدي پوررهنمــا پاراتكواندوكار ايران تمجيد كرد. پوررهنمــا در رقابتهاي آيواز كه آذرماه در پرتغال برگزار شــد ضمن كســب مدال طال بهعنوان بهترين تكواندوكار مسابقات هم انتخاب شد. سايت كميته بينالمللي پارالمپيك در گزارش منتشــر شده خود به تمجيد از اين تكواندوكار وزن منهاي 75 كيلوگرم پرداخته اســت. طبق گزارش اين ســايت، پوررهنما در پرتغال موفق شــد چهارمين مدال طالي پياپي خود را به گردن بياويزد. اين پاراتكواندوكار ايراني در پنج ســال گذشته فقط يك بار باخته است. رشته پاراتكواندو از پارالمپيك 2020 توكيو براي نخستين بار وارد اين بازيها ميشود.

دعوت از هفت جودوكا به اردوي تيم ملي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.