فرنگيكاران منتخب به روسيه ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم منتخب كشــتي فرنگي كشــورمان با تركيب ســه نفره در جام ايوان پادوبني روســيه شركت ميكند.

رقابتهاي بينالمللي كشــتي فرنگي جــام ايوان پادوبني روزهاي 29 دي تا اول بهمن ماه در شــهر كراسنودار روســيه برگزار ميشود. ســامان عبدولــي در وزن 63 كيلوگــرم، مجيد خليلــي در وزن 82 كيلوگــرم و حســين نوري در وزن 87 كيلوگــرم فرنگــيكاران منتخب كشــورمان هســتند كه با هدايت احد پازاج در اين مســابقات معتبر به ميــدان ميرونــد. اعزام تيم ســه نفــره و همچنين انتخاب پــازاج بهعنوان ســرمربي اين تيم در مســابقات پادوبني در نوع خود بسيار عجيب است. تيم ملي كشتي فرنگي ميتوانست از فرصت حضور در مســابقات پادوبني استفاده كند و نفرات بيشــتر و بخصوص جوانتر را به اين رقابتها اعزام كند. به هر حال بايد براي اعزام تيم برنامهريزي وجود داشــته باشد و به طور واضح مشخص باشد كه چرا قرار است در اين مسابقات تيمي به نمايندگي از ايران حضور داشــته باشد. كشتي فرنگي در حال پوست اندازي است و با توجه به اينكه مسابقات زيادي در اختيــار كادر فنــي نيســت كه بخواهد نفــرات خود را محك بزند، بايد از اندك مســابقات به بهترين شــكل اســتفاده كنند. بــه همين دليل بهتر بود از اين فرصتها براي ميدان دادن به نفرات جوان استفاده بيشــتري برد. ضمن اينكه انتخاب احد پــازاج هم بهعنوان مســوول هدايت اين تيم عجيب اســت. احد پازاج بهعنوان مديــر فني تيمهاي ملي انتخاب شــده و حاال مشخص نيســت چرا او قرار است در روسيه تيم ملي را هدايت كند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.