برگزاري اردوي مشترك با آذربايجان و حضور در جام جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعد از مســابقات انتخابي تيم ملي جودوي نابينايان و كم بينايان هفت نفــر انتخاب و به اردوي تيم ملي راه يافتند. رقابت انتخابي تيم ملي جودوي نابينايــان و كم بينايان با حضور محمدرضا مظلومي و علي اصغر هادي زاده، رييس و نايب رييس فدراســيون نابينايان و كم بينايان، در مجموعه ورزشي شهيد هرندي تهران برگزار شد و در پايان هفت نفر به اردوي تيم ملي دعوت شــدند. در وزن -60 كيلوگرم ميثم بني طبا از استان اصفهان، در وزن -66 كيلوگرم رضا غالمي از خراســان رضوي، در وزن -73 كيلوگرم علي عباس نژاد از لرســتان، در وزن -81 كيلوگرم اميد جعفري از خوزســتان، در وزن -90 كيلوگرم فريد عســاكره از خوزســتان، در وزن -100 كيلوگرم احسان موســي نژاد از مازندران و در وزن +100 كيلوگرم محمدرضا خيرا... زاده از مازندران نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي هستند. مليپوشان روز جمعه نخستين تمرين خود را جهت حضور موفق در بازيهاي پاراآسيايي و كسب امتياز الزم جهت شــركت در بازيهــاي پارالمپيك 2020 توكيو تحت نظر كادر فني انجام دادند. ايــن تيم همچنين دو اردو در ايران برگزار ميكند و در اسفند اردوي مشترك 10 روزه با تيم آذربايجان برگزار ميكند. همچنين تيم ملي فروردين سال آينده در جام جهاني تركيه و پس از آن در مسابقات قزاقســتان شــركت ميكند. اين رقابتها در رده بندي تيم ملي براي كسب سهميه بازيهاي پارالمپيك تاثيرگذار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.